7

Thov Vaajtswv txav txem ncaaj

Zaaj nkauj Sikayoo kws Tavi hu rua Yawmsaub has txug Khuj kws yog tuabneeg Npeeyamee.
  1Au Yawmsaub, kuv tug Vaajtswv,
   kuv cawm sav rua huv koj.
  Thov tso kuv dim txhua tug kws lawv caum kuv,
   hab cawm kuv,
  2tsaam tes puab muab kuv dua
   yaam le tsuv ntxhuav dua,
  hab muab kuv hai moog
   tsw muaj leejtwg cawm kuv dim.

  3Au Yawmsaub, kuv tug Vaajtswv,
   yog kuv tau ua le nuav,
   yog kuv txhais teg tau ua txhum,
  4yog kuv tau ua phem
   pauj kuv tej kwvluag qhov zoo,
  lossws yog kuv ca le laam lws
   kuv cov yeeb ncuab,
  5tes ca kuv cov yeeb ncuab lawv cuag
   hab nteg tau kuv,
  hab ca puab tsuj kuv txujsa rua huv nruab aav,
   hab muab kuv tug ntsuj plig
   tso rua huv cov moov aav.

  6Au Yawmsaub, thov sawv tseeg
   ua npau tawg quas vog,
  thov ca le sawv tiv
   kuv cov yeeb ncuab txujkev chim.
  Au kuv tug Vaajtswv, thov ca le tswm dheev,
   koj tub teem swjhawm txav txem lawm.
  7Ca ib tsoom tuabneeg suavdawg
   tuaj txoos ua ke nyob puag ncig koj,
  hab thov koj nyob quas tsawg
   rua qhov sab sau cov tuabneeg hov.
  8Yawmsaub txav txem rua ib tsoom tuabneeg.
   Au Yawmsaub, thov koj txav txem rua kuv
  lawv le kuv txujkev ncaaj nceeg
   hab lawv le kuv lub sab dawb paug.

  9Au Vaajtswv kws yog tug ncaaj nceeg,
   hab yog tug kws tshuaj tuabneeg txujkev xaav
   hab tuabneeg lub sab,
  thov kuas tej kev phem
   kws cov tuabneeg limham ua pluj taag nrho,
  hab thov tsaa cov tuabneeg ncaaj nceeg
   kuas nyob ruaj khov.
  10Kuv daim phaj thaiv yog Vaajtswv,
   kws cawm cov kws sab ncaaj kuas dim.
  11Vaajtswv yog tug kws txav txem ncaaj nceeg,
   hab yog tug Vaajtswv kws naj nub
   chim rua cov tuabneeg txhum.

  12Yog ib tug twg tsw ntxeev dua sab tshab,
   Vaajtswv yuav huv nwg raab ntaaj.
  Nwg tub saam raab neev nti
   rawv quas loo ca lawm.
  13Nwg tub npaaj nwg tej cuab yeej
   kws tua tuabneeg txhwj lawm,
   nwg ua nwg tej xub neev nti muaj nplaim tawg.
  14Saib maj, tug tuabneeg limham
   xeeb txujkev phem,
  hab suab txujkev limham huv lub plaab
   hab yug tau tej kev daag.
  15Nwg khawb qhov taub,
   nwg kuj poob rua huv tej qhov
   kws nwg khawb hov.
  16Nwg txujkev limham rov lug raug nwg taubhau,
   nwg txujkev ndais ntuj
   poob lug rua sau nwg taj taubhau.

  17Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg kev ncaaj nceeg,
   hab kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub
   kws Luj Dua Ndais lub npe.