132

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Sang Yang Yahweh

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Ơ Yahweh hơi, hơdơr bĕ kơ Dawid hăng tơlơi hiam klă Ih
   wơ̆t hăng abih bang tơlơi gleh tơnap ñu hơmâo găn laih.

  2Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng Ih, Ơ Yahweh ăh,
   laih anŭn ƀuăn pơyơr laih hăng Ih, jing Pô Dưi Kơtang ƀing Yakôb tui anai,
  3“Kâo ƀu či mŭt ôh amăng sang kâo
   laih anŭn kŏn đih lơi pơ sưng pĭt kâo;
  4kâo ƀu či brơi mơta kâo pĭt ôh,
   laih anŭn kŏn brơi lơi jăh mơta kâo pĭt gui,
  5tơl kâo dưi hơduah ƀuh sa boh anih kơ Yahweh dŏ,
   jing anih dŏ kơ Pô Dưi Kơtang ƀing Yakôb yơh.”

  6Tơdang ƀing gơmơi dŏ amăng plei Bêtlahem ƀing gơmơi hơmư̆ hing kơ Hip Tơlơi Pơgop yơh,
   laih anŭn ƀing gơmơi nao hơduah ƀuh Hip anŭn amăng đang hơma Yaar.
  7Ƀing gơmơi laĭ tui anai, “Nă, brơi kơ ƀing ta nao bĕ pơ sang Yahweh;
   laih anŭn brơi kơ ƀing ta bon kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi tơkai Ñu.
  8Ơ Yahweh ăh, rơkâo kơ Ih tơgŭ rai dŏ hlŏng lar bĕ amăng sang Ih anai,
   wơ̆t hăng Ih laih anŭn Hip Tơlơi Pơgop anŭn jing gru kơnăl tơlơi dưi kơtang Ih yơh.
  9Kwưh kiăng kơ ƀing khua ngă yang Ih buh hơô gơñu pô hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng;
   kwưh kiăng kơ ană plei tŏng ten Ih adoh hơ̆k mơak yơh.”

  10Yuakơ tơlơi Ih ƀuăn laih hăng ding kơna Ih Dawid hlâo adih,
   tui anŭn rơkâo kơ Ih anăm hơngah lui hĭ ôh pơtao gơmơi
   jing pô Ih trôč laih ia jâo kiăng pơrơđah kơ tơlơi dưi ñu.

  11Yahweh pơjing laih sa tơlơi ƀuăn rơ̆ng hăng Dawid,
   jing sa tơlơi ƀuăn Ñu ƀu či pơjŏh hĭ ôh tui anai,
  “Kâo či pơjing sa čô amăng ană bă ih jing pơtao,
   laih anŭn ñu či dŏ ƀơi grê pơtao ih kiăng kơ git gai yơh.
  12Tơdah ƀing ană tơčô ih tui gưt tơlơi pơgop Kâo
   laih anŭn ngă tui hơdôm tơlơi pơtă pơtăn Kâo pơtô kơ ƀing gơñu,
  tui anŭn ƀing ană tơčô gơñu ăt či dưi dŏ
   ƀơi grê pơtao ih kiăng kơ git gai nanao hlŏng lar yơh.”

  13Yuakơ Yahweh hơmâo ruah mă laih Čư̆ Ziôn,
   Ñu hơmâo khăp kiăng čư̆ anŭn kơ anih Ñu dŏ hăng laĭ tui anai,
  14“Anai yơh jing anih Kâo či dŏ nanao hlŏng lar;
   pơ anih anai yơh Kâo či dŏ be̱r git gai yuakơ Kâo hơmâo khăp kiăng laih kơ tơlơi anŭn.
  15Kâo či bơni hiam kơ ƀing dŏ amăng plei Ziôn gơnam rơbeh rơbai;
   ƀing rin ƀun kơƀah kơƀap dŏ amăng plei anŭn Kâo či pơhrăp hĭ hăng gơnam ƀơ̆ng yơh.
  16Kâo či buh hơô brơi kơ ƀing khua ngă yang ñu hăng tơlơi pơklaih,
   laih anŭn ƀing ană plei tŏng ten amăng plei anŭn či adoh hơ̆k mơak nanao yơh.

  17“Pơ anih anai yơh Kâo či pơjing brơi sa čô amăng ană tơčô Dawid jing hĭ pơtao yom prŏng,
   laih anŭn pô Kâo trôč laih ia jâo yơh či jing sa apui kơđen kơ ană plei Kâo.
  18Kâo či buh hơô brơi kơ ƀing rŏh ayăt ñu hăng tơlơi mlâo mlañ,
   samơ̆ Kâo či đoa brơi ƀơi akŏ ñu pô tơlơi đĭ kơyar pơdrŏng săh yơh.”