132

Qhuas Vaajtswv lub tuam tsev

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Au Yawmsaub, thov saib rua Tavi,
   thov ncu txug tej kev ceblaaj txom nyem
   huvsw kws nwg raug.
  2Nwg cog lug twv rua Yawmsaub,
   hab yeem lug tseg rua Yakhauj tug Vaajtswv
   kws muaj fwjchim luj kawg has tas,
  3“Kuv yuav tsw nkaag moog
   rua huv kuv lub tsev
   lossws nkaag rua huv kuv lub txaaj pw.
  4Kuv yuav tsw kheev
   kuv lub qhov muag tsaug zug,
   lossws kuv daim tawv muag qe,
  5moog txug thaus kuv nrhav tau lub chaw
   rua Yawmsaub nyob,
  yog lub chaw rua Yakhauj tug Vaajtswv
   kws muaj fwjchim luj kawg nyob.”

  6Peb tub nov txug tej nuav
   huv lub moos Efatha,
  peb tub ntswb tej nuav
   ntawm lub moos Ya‑a tej teb
  7“Ca peb moog rua ntawm
   Yawmsaub lub chaw nyob,
  peb pe hawm rua ntawm
   nwg lub rooj tag taw.
  8Au Yawmsaub, thov sawv tseeg
   moog rua ntawm koj lub chaw nyob,
  tsw has koj hab lub swb xaab
   kws qha koj tug fwjchim.
  9Thov ca cov pov thawj
   muab txujkev ncaaj nceeg lug naav,
  thov ca koj cov tuabneeg kws dawb huv
   qw zoo sab xyiv faab.”
  10Vem yog saib rua koj tug qhev Tavi,
   thov tsw xob muab
   tug kws koj laub roj tsaa lawd tso tseg.

  11Yawmsaub cog lug tawv rua Tavi,
   yog tej lug kws tsw muab rhuav le has tas,
  “Kuv yuav tsaa ib tug tub kws koj yug
   lug nyob sau koj lub zwm txwv.
  12Yog koj cov tub tuav rawv
   kuv tej lug cog tseg
   hab tej kws kuv qha puab,
  mas puab cov tub kuj yuav tau nyob
   sau koj lub zwm txwv moog ib txhws.”

  13Yawmsaub tub xaiv Xi‑oo lawm,
   nwg xaav muab ua nwg lub chaw nyob,
   hab has tas,
  14“Nuav yog kuv lub chaw nyob moog ib txhws,
   kuv yuav nyob ntawm nuav
   vem kuv tub xaav le ntawd lawm.
  15Kuv yuav foom koob moov ntau nplua mag
   rua lub nroog nuav tej kev noj haus,
  kuv yuav pub nwg cov tuabneeg pluag
   tau noj tsau npo.
  16Kuv yuav muab txujkev cawm dim
   rua nwg cov pov thawj naav,
  nwg cov tuabneeg dawb huv
   yuav qw zoo sab xyiv faab.
  17Qhov chaw ntawd kuv yuav pub
   kuas muaj ib tug kub tuaj rua Tavi,
  kuv tub npaaj ib lub teeb
   rua tug kws kuv laub roj tsaa lawm.
  18Kuv yuav muab txujkev txaaj muag
   rua nwg cov yeeb ncuab naav,
  tassws nwg lub mom kub
   yuav ci nplaag rua sau nwg taubhau.”