145

Ca Tụng Lòng Tốt của CHÚA

Thơ chúc tụng của Ða-vít

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

  1Ôi Vua, Ðức Chúa Trời của con, con tôn ngợi Ngài;
  Con sẽ chúc tụng danh Ngài đời đời vô cùng.
  2Hằng ngày con sẽ chúc tụng Ngài;
  Con sẽ ca ngợi danh Ngài đời đời vô cùng.
  3CHÚA là Ðấng cao cả và đáng ca ngợi biết bao;
  Sự vĩ đại của Ngài không sao dò thấu được.

  4Thế hệ nầy sẽ ca ngợi công việc của Ngài cho thế hệ kia biết;
  Họ sẽ rao truyền các việc quyền năng của Ngài.
  5Con sẽ nói về vinh hiển huy hoàng của uy nghi Ngài;
  Con sẽ rao ra các việc diệu kỳ của Ngài.
  6Người ta sẽ nói đến các việc kinh hoàng do quyền năng Ngài thực hiện;
  Còn con, con sẽ cao rao mãi sự vĩ đại của Ngài.
  7Họ sẽ hăm hở thuật lại những kinh nghiệm về lòng tốt vô biên của Ngài;
  Họ sẽ lớn tiếng hoan ca đức công chính của Ngài.

  8CHÚA hay khoan dung và giàu lòng thương xót;
  Ngài chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.
  9CHÚA thật tốt với mọi người;
  Ơn thương xót của Ngài thấm nhuần trên mọi vật Ngài đã dựng nên.
  10CHÚA ôi, mọi vật Ngài đã dựng nên sẽ cảm tạ Ngài;
  Các thánh đồ của Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
  11Họ sẽ nói về vinh hiển của vương quốc Ngài;
  Họ sẽ ca tụng quyền năng Ngài;
  12Ðể nhân loại biết các việc quyền năng của Ngài,
  Và biết vinh hiển uy nghi của vương quốc Ngài.
  13Vương quốc Ngài là vương quốc đời đời;
  Quyền thống trị của Ngài sẽ trải qua mọi thế hệ.

  (CHÚA rất thành tín về những lời Ngài đã hứa;
  Ngài thương yêu mọi vật Ngài đã dựng nên.)
  14CHÚA nâng đỡ mọi người bị ngã quỵ;
  Ngài đỡ dậy những ai bị bắt phải cúi đầu phủ phục.
  15Mắt của mọi loài trông ngóng nơi Ngài;
  Ngài ban cho chúng thức ăn đúng giờ đúng giấc.
  16Ngài sè tay ra,
  Mọi sinh vật được thỏa mãn ước mong.
  17Trong mọi đường lối Ngài, CHÚA lúc nào cũng đúng;
  Ngài rất nhân từ với mọi vật Ngài đã dựng nên.
  18CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài;
  Ngài ở gần mọi người chân thành cầu khẩn Ngài.
  19Ngài làm thỏa nguyện những người kính sợ Ngài;
  Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ.
  20CHÚA gìn giữ mọi người yêu kính Ngài,
  Nhưng Ngài hủy diệt mọi kẻ gian ác.

  21Miệng tôi sẽ nói lên những lời ca ngợi CHÚA.
  Nguyện mọi loài xác thịt sẽ chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời vô cùng.