145

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Yahweh Jing Pơtao Glông Hloh

Tơlơi adoh bơni hơơč, jing tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Kâo či pơdun đĭ Ih yơh, Ơ Ơi Adai Pơtao kâo hơi;
   kâo či bơni hiam kơ anăn Ih nanao hlŏng lar yơh.
  2Rĭm hrơi kâo či bơni hiam kơ Ih,
   laih anŭn či bơni hơơč kơ anăn Ih nanao hlŏng lar yơh.

  3Yahweh jing yom prŏng laih anŭn năng kơ mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ñu yơh!
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo hluh abih tơlơi prŏng prin Ñu!

  4Ơ Yahweh hơi, tơlơi bruă Ih hơmâo ngă laih rĭm rơnŭk či pơhaih kơ rơnŭk tŏ tui hlŏng lar;
   ƀing gơñu či ruai pơhaih khul bruă mơnuă kơtang mơyang Ih yơh.
  5Ƀing gơñu či ră ruai kơ tơlơi ang yang yom pơphan laih anŭn tơlơi kơdrưh kơang Ih yơh,
   laih anŭn kâo či hơđơ̆ng pơmĭn kơ hơdôm bruă mơnuă yom pơphan Ih anŭn yơh.
  6Ƀing gơñu či ră ruai kơ hơdôm bruă mơnuă hli̱ng hla̱ng Ih,
   laih anŭn kâo či pơhiăp pơhaih hơdôm tơlơi bruă prŏng prin Ih anŭn yơh.
  7Ƀing gơñu či hur har ră ruai kơ tơlơi hiam klă bă blai Ih
   laih anŭn či adoh bơni hơ̆k mơak kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih yơh.

  8Yahweh jing Pô khăp pap laih anŭn glưh pran jua;
   Ñu akaih hil laih anŭn bă hăng tơlơi khăp hiam klă yơh.
  9Yahweh jing hiam klă kơ abih bang mơnuih mơnam;
   Ñu hơmâo glưh pran jua pap kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ñu hơmâo hrih pơjing laih.

  10Ơ Yahweh ăh, abih bang djuai mơnơ̆ng, jing djuai Ih hơmâo hrih pơjing laih, či bơni hơơč kơ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh,
   laih anŭn ƀing ană plei tŏng ten Ih či pơdun đĭ Ih yơh.
  11Ƀing gơñu či ră ruai kơ tơlơi ang yang Ih jing pơtao
   laih anŭn pơruai kơ tơlơi dưi kơtang Ih yơh.
  12Tui anŭn, abih bang mơnuih mơnam či thâo krăn kơ hơdôm tơlơi bruă kơtang mơyang Ih
   laih anŭn kơ tơlơi git gai ang yang yom pơphan Ih yơh.
  13Dêh čar Ih jing dêh čar hlŏng lar,
   sĭt tơlơi git gai Ih jing dŏ nanao hlŏng lar yơh.

  Yahweh tŏng ten ngă tui abih bang tơlơi Ñu ƀuăn laih,
   laih anŭn khăp pap kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ñu hơmâo hrih pơjing laih.
  14Yahweh pơtơgŭ brơi abih bang ƀing hlơi pô lê̆ rơbuh,
   sĭt Ñu grơ̆ng brơi abih bang ƀing hlơi pô tŭ tơlơi rŭng răng yơh.

  15Mơta abih bang djuai mơnơ̆ng le̱ng kơ kơnang kơ Ih,
   laih anŭn Ih pha brơi kơ ƀing gơñu gơnam ƀơ̆ng ƀơi mông ƀing gơñu rơpa yơh.
  16Ih pŏk tơbiă tơngan Ih kiăng kơ čem gơñu
   laih anŭn pơhrăp brơi tơlơi mơhao kơ abih bang djuai hơdip anŭn yơh.

  17Yahweh jing djơ̆ tơpă amăng abih bang tơlơi bruă Ñu ngă,
   laih anŭn khăp pap kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ñu hơmâo hrih pơjing laih.
  18Yahweh dŏ jĕ ƀing hlơi pô kwưh iâu pơ Ñu,
   jing kơ ƀing hlơi pô kwưh iâu pơ Ñu hăng pran jua tơpă sĭt yơh.
  19Ñu pha brơi abih bang gơnam kơƀah kiăng kơ hlơi pô thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu;
   Ñu ăt hơmư̆ hiăp ƀing gơ̆ pơkrao iâu laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆n.
  20Yahweh wai lăng ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu,
   samơ̆ abih bang ƀing sat ƀai Ñu či pơrai hĭ yơh.

  21Amăng bah kâo či bơni hơơč kơ Yahweh yơh.
   Ơ abih bang djuai mơnơ̆ng Ñu hrih pơjing hơi, bơni hơơč bĕ kơ anăn rơgoh hiam Ñu nanao hlŏng lar.