145

Singx Nzung 145

Ceng Ziouv Weic Ninh Nyei En Caux Njang-Laangc

Ceng Tin-Hungh nyei singx nzung. Ndaawitv zoc nyei nzung.
  1Yie nyei Tin-Hungh, yie nyei Hungh Diex aac,
   yie oix ceng meih weih hlo.
  Yie oix yietc liuz ceng meih nyei mengh
   taux maanc gouv maanc doic.
  2Yie oix hnoi-hnoi ceng meih.
   Yie oix ceng meih nyei mengh yietc liuz yietc seix.
  3Ziouv za'gengh hlo haic, horpc zuqc camv-camv nyei ceng.
   Ninh gengh! hlo haic, zungv hnamv maiv zaaic aqv.
  4Naaiv doic oix ceng meih zoux nyei sic bun wuov doic muangx,
   yaac oix zunh yaangh meih nyei domh qaqv zoux nyei sic.
  5Yie oix fei-fangv meih domh njang-laangc nyei haangh daauh
   caux zoux mbuoqc horngh nyei jauv.
  6Mienh oix zunh gorngv Ziouv zoux mbuoqc horngh, gamh nziex nyei sic,
   yaac zunh yaangh Ziouv za'gengh hlo haic.
  7Ninh mbuo oix zunh gorngv meih longx haic nyei jauv,
   yaac oix cuotv qiex baaux nzung gorngv meih se baengh fim nyei.
  8Ziouv ceix en yaac korv-lienh mienh.
   Ninh maiv qiex jiez siepv yaac maaih hnamv mienh nyei hnyouv buangv nzengc.
  9Ziouv zoux longx bun maanc mienh.
   Ninh yaac korv-lienh ninh zeix daaih nyei yietc zungv.
  10O Ziouv aac, meih zeix daaih nyei maanc muotc zungv oix dor-ziec meih.
   Meih nyei yietc zungv baeqc fingx yaac oix ceng meih.
  11Ninh mbuo oix zunh gorngv meih nyei guoqv nyei njang-laangc,
   yaac gorngv taux meih nyei domh qaqv,
  12weic bun zuangx mienh hiuv duqv meih zoux henv haic nyei sic,
   caux meih nyei guoqv nyei domh njang-laangc.
  13Meih nyei guoqv se yietc liuz nyei guoqv.
   Meih yietc liuz duqv gunv taux maanc gouv maanc doic.
  Ziouv ziepc zuoqv ei jienv ninh yietc zungv laengz nyei waac zoux.
   Yiem ninh zoux nyei yietc zungv sic ninh korv-lienh.
  14Ziouv oix baav jienv yietc zungv zuqc ndorpc nyei mienh.
   Zuqc kouv nyei mienh ninh yaac liepc jiez daaih.
  15Da'faanh maaih maengc nyei ga'naaiv mangc jienv meih,
   ziux horpc zuqc bun nyei ziangh hoc meih yaac bun nyanc hopv ninh mbuo.
  16Meih zoux hnyouv jangv
   bun nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv duqv nyanc beuv.
  17Ziouv yiem ninh zoux nyei diuc-diuc jauv baengh fim nyei.
   Yiem ninh zoux nyei yietc zungv sic ninh yaac korv-lienh.
  18Ziouv yiem nitv fatv dauh dauh heuc jienv jouh ninh nyei mienh,
   dongh yietc zungv longc hnyouv zingx nyei heuc wuov deix.
  19Ninh oix ei jienv taaih ninh wuov deix nyei hnyouv oix nyei zoux ziangx.
   Ninh yaac muangx haiz ninh mbuo heuc jienv tov ziouc njoux ninh mbuo.
  20Ziouv beu jienv yietc zungv hnamv ninh nyei mienh,
   mv baac da'faanh orqv mienh ninh oix mietc nzengc.
  21Yie nyei nzuih oix gorngv cuotv ceng Ziouv nyei waac.
   Zuangx mienh oix zuqc lomh nzoih yietc liuz ceng ninh nyei cing-nzengc mengh taux yietc liuz.