145

Qhuas Vaajtswv

Zaaj nkauj qhuas Vaajtswv. Tavi sau.
  1Kuv yuav qhuas ntxhas koj
   kws yog kuv tug Vaajtswv
   hab kuv tug vaajntxwv,
  hab qhuas koj lub npe
   moog ib txhws tsw kawg.
  2Kuv yuav naj nub qhuas koj,
   hab qhuas koj lub npe
   moog ib txhws tsw kawg.
  3Yawmsaub luj kawg nkaus,
   tswm nyog qhuas nwg heev kawg.
   Qhov kws nwg luj hov mas paub tsw taag.

  4Ib tam yuav qhuas koj teg num
   rua ib tam noog,
   hab yuav pav koj tej num kws muaj fwjchim.
  5Puab yuav has txug koj tug fwjchim
   ci ntsaa ab hab koj lub meej mom,
  hab kuv yuav tshawb nrhav
   koj tej num phemfwj.
  6Tuabneeg yuav pav txug
   koj tej num txaus ntshai tug fwjchim,
  hab kuv yuav pav txug
   qhov kws koj luj kawg.
  7Puab yuav pav txug koj txujkev
   zoo nplua quas mag lub koob meej,
  puab yuav hu nkauj txug
   koj txujkev ncaaj nceeg.

  8Yawmsaub muaj sab hlub hab sab khuvleej,
   nwg tsw chim sai hab muaj txujkev
   hlub ruaj khov nplua quas mag.
  9Yawmsaub ua zoo rua txhua tug,
   nwg taab ncuab txhua yaam kws nwg tswm.
  10Au Yawmsaub, txhua yaam kws koj tswm lug
   yuav ua koj tsaug,
  hab koj cov tuabneeg dawb huv suavdawg
   yuav qhuas koj.
  11Puab yuav has txug koj lub meej mom
   kws koj ua vaajntxwv kaav,
   hab pav txug koj tug fwjchim,
  12sub tuabneeg tej tub txhad paub txug
   koj tej num kws muaj fwjchim
  hab koj lub meej mom
   kws ua vaajntxwv kaav.
  13Koj lub tebchaws
   nyob moog ib txhws tsw kawg,
  koj ua vaajntxwv kaav
   moog txhua tam tuabneeg.

  Yawmsaub ua ncaaj lawv le txhua lu lug
   kws nwg tub has tseg lawm,
   hab hlub txhua yaam kws nwg ua huvsw.
  14Yawmsaub fwj txhua tug kws yuav qaug,
   hab tsaa txhua tug kws poob thaab sawv.
  15Txhua tug lub qhov muag saib ntsoov koj,
   hab koj pub zaub mov rua puab lawv swjhawm.
  16Koj cev teg, koj pub rua
   txhua yaam kws caj sa tau noj
   npaum le kws puab xaav noj
  17Yawmsaub ua ncaaj ua nceeg
   rua huv txhua txujkev,
   hab hlub txhua yaam kws nwg ua huvsw.
  18Yawmsaub nyob ze
   txhua tug kws thov hu nwg,
   yog txhua tug kws muaj sab thov tag.
  19Nwg pub rua txhua tug
   kws fwm hab paub ntshai nwg
   lawv le puab lub sab xaav,
  hab nwg noog puab lub suab quaj thov
   hab cawm puab dim.
  20Yawmsaub tsom kwm txhua tug kws hlub nwg,
   tassws nwg yuav ua kuas
   cov kws limham suavdawg puam tsuaj.

  21Kuv lub qhov ncauj yuav qhuas Yawmsaub,
   ca txhua yaam kws caj sa
  qhuas nwg lub npe kws dawb huv
   moog ib txhws tsw kawg.