148

Tơlơi Iâu Mơthưr Kơyâo Pơtâo Mơnơ̆ng Mơnuă Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

  1Bơni hơơč kơ Yahweh!

  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh mơ̆ng adai adih,
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu Ơ ƀing dŏ amăng anih adai glông adih.
  2Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ abih bang ƀing ling jang hiam Ñu,
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ tơpul ƀing ling tơhan anŭn pơ adai adih.
  3Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ yang hrơi yang blan,
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ abih bang khul pơtŭ pơčrang rơđah.
  4Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ khul tal adai rơngit glông hloh adih,
   wơ̆t hăng khul ia hăng ngŏ rơngit adih mơ̆n.
  5Brơi bĕ abih bang khul tơlơi mơnơ̆ng anŭn bơni hơơč kơ anăn Yahweh,
   yuakơ Ñu kơnơ̆ng pơđar đôč laih anŭn khul tơlơi mơnơ̆ng anŭn hơmâo jing rai mơtam.
  6Ñu pơkă pioh laih hơdôm tơlơi mơnơ̆ng anŭn amăng anih gơñu hlŏng lar yơh,
   sĭt Ñu pha brơi tơlơi pơtă pơtăn kơ tơlơi mơnơ̆ng anŭn laih anŭn gơñu khŏm gưt tui yơh.

  7Bơni hơơč kơ Yahweh mơ̆ng lŏn tơnah,
   Ơ khul hlô krin amăng ia rơsĭ hăng khul ia dơlăm;
  8Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ kơmlă laih anŭn ple̱r tơlŏ,
   Ơ ple̱r tơpŭng laih anŭn kơthul hiăng,
   wơ̆t hăng angĭn rơbŭ ăt gưt kơ abih bang hiăp Ñu pơđar mơ̆n.
  9Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ khul čư̆ laih anŭn abih bang bŏl čư̆,
   Ơ khul kơyâo boh čroh laih anŭn abih bang kơyâo sar glai;
  10Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ abih bang hlô mơnơ̆ng, jing hlô glai laih anŭn hlô rong,
   Ơ hlô mơnơ̆ng rui laih anŭn khul čim brĭm.
  11Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ ƀing pơtao lŏn tơnah laih anŭn abih bang ƀing kơnung djuai,
   Ơ ƀing khua djă̱ akŏ laih anŭn abih bang ƀing khua ba akŏ ƀơi lŏn tơnah anai.
  12Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ ƀing tơdăm laih anŭn ƀing dra,
   Ơ ƀing tha laih anŭn ƀing čơđai hơi.

  13Brơi bĕ abih bang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă anŭn bơni hơơč kơ anăn Yahweh,
   yuakơ kơnơ̆ng hơjăn anăn Ñu đôč yơh jing prŏng hloh kơ abih bang anăn pơkŏn;
   tơlơi ang yang Ñu jing glông hloh kơ abih bang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă anŭn ƀơi lŏn tơnah anai laih anŭn hăng adai adih yơh.
  14Ñu hơmâo pơkơtang brơi laih kơ ƀing ană plei Ñu kar hăng tơki kơtang hlô mơnơ̆ng;
   tui anŭn abih bang ƀing ană plei tŏng ten Ñu bơni hơơč kơ Ñu yơh,
   jing ƀing ană plei Israel, jing ƀing pran jua Ñu khăp biă mă yơh.

  Bơni hơơč kơ Yahweh!