148

Txhua yaam qhuas Yawmsaub

  1Ca le qhuas Yawmsaub.

  Ca le qhuas Yawmsaub sau ntuj.
   Ca le qhuas nwg sau tej chaw sab.
  2Nwg cov tubkhai ntuj suavdawg,
   ca le qhuas nwg,
  nwg cov tub rog suavdawg,
   ca le qhuas nwg lauj!
  3Lub nub lub hli, ca le qhuas nwg,
   tej nub qub kws ci,
   mej txhua lub ca le qhuas nwg.
  4Lub ntuj kws sab kawg nkaus,
   hab cov dej kws nyob sau ntuj,
   mej ca le qhuas nwg.
  5Ca tej hov qhuas Yawmsaub lub npe,
   vem yog nwg has xwb,
   tej hov ca le muaj tshwm lug.
  6Nwg muab puab txawb ca
   moog ib txhws tsw kawg,
  nwg rhawv kevcai rua puab
   tsw kheev puab hlaa dhau.
  7Ca le qhuas Yawmsaub huv lub nplajteb,
   tsw has tej tsaj kws luj kawg huv havtxwv
   hab tej dej nruab tiv txwv,
  8tsag lig xub hab lawg,
   daus xwb daus npu hab fuab,
  hab cua daaj cua dub
   kws ua lawv le nwg has,
  9tej roob hab tej pov roob huvsw,
   tej txwv ntoo hab tej ntoo cab huvsw,
  10tej tsaj qus hab tej tsaj nyeg huvsw,
   tej tsaj kws nkaag huv aav
   hab tej naag noog kws yaa sau nruab ntug,
  11tej vaajntxwv huv lub nplajteb
   hab ib tsoom tuabneeg suavdawg,
  cov kws ua thawj hab cov kws kaav
   huv lub nplajteb suavdawg,
  12cov tub hluas ntxhais hluas,
   cov laug hab cov mivnyuas yau.

  13Ca puab suavdawg
   qhuas Yawmsaub lub npe,
  tsua qhov nwg tuab leeg lub npe
   nyob sab dua luas tej,
  nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   nyob sab dua lub nplajteb hab lub ntuj.
  14Nwg tsaa kuas muaj ib tug kub
   rua nwg haiv tuabneeg,
  yog tug kws nwg cov tuabneeg dawb huv
   suavdawg qhuas,
  yog tug kws cov Yixayee
   kws nyob ze nwg qhuas.

  Ca le qhuas Yawmsaub.