51

Thi thiên của Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng - Khi tiên tri Na-than cảnh cáo về tội ông phạm với bà Bát-sê-ba

1Thưa Thượng Đế!
Xin xót thương con, vì Chúa nhân từ,
Xin xóa tội con, vì Chúa rộng lòng tha thứ;
2Xin rửa sạch vết tích gian tà,
Cho con tinh khiết, không còn tội khiên.
3Con xưng nhận những điều quá phạm,
Lỗi lầm con hiện hình trong ký ức.
4Con mắc tội với Chúa mà thôi.
Chúa biết con phạm điều ác đức,
Chúa xét xử tuyệt đối công minh,
Chúa tuyên án theo luật công bình.
5Con sinh ra giữa đời gian ác,
Được hoài thai trong cảnh tôi ô.
6Chúa mong muốn lòng con chân thật,
Chuyên dạy con triết lý thâm uyên.
7Xin tẩy con với chùm kinh giới,
Rửa lòng con sạch quá tuyết trong,
8Xin cho con trổi tiếng ca mừng rỡ,
Niềm hoan lạc chữa lành thịt xương.
9Xin xây mặt, xin đừng buộc tội,
Xóa tan gian ác khỏi lòng con.
10Thưa Thượng Đế,
Xin sáng tạo một tấm lòng tinh khiết,
Khôi phục tâm linh ngay thẳng trong con.
11Đừng trục xuất đứa con lạc lầm,
Chớ thu hồi Thánh Linh của Chúa.
12Xin ban lại niềm vui cứu chuộc,
Nâng tinh thần lên mức độ cao.
13Khi ấy, con sẽ chỉ đường cho người nghịch mạng,
Kẻ tội nhân cũng sẽ quay về.
14Thưa Thượng Đế là Thần cứu rỗi,
Xin cứu con khỏi tội sát nhân,
Để lưỡi con ca ngợi đức công bằng.
15Chúa yêu quý xin mở môi con,
Cho miệng con quảng bá lời ca tụng.
16Tế lễ có nghĩa gì với Chúa,
Sinh tế thiêu Chúa có nhậm đâu,
Dù con dâng hiến mãi cho Ngài.
17Chúa không khinh lòng thống hối vỡ tan,
Nhưng tiếp nhận tâm linh quằn quại hiến dâng.
18Xin vui lòng cho Si-ôn phúc hạnh,
Trùng tu tường lũy của Sa-lem;
19Khi ấy, Chúa mới nhậm tế lễ công bằng,
Sinh tế thiêu và sinh tế toàn dâng,
Nhiều người hiến bò tơ trên bàn thờ Chúa.