51

Thov Vaajtswv zaam txem

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Tavi sau rua thaus xwbfwb Nathaa kws cev Vaajtswv lug has rua nwg ua qaab kws Tavi moog nrug Npasenpa pw.
  1Au Vaajtswv, thov koj khuvleej kuv
   lawv le koj txujkev hlub kws ruaj khov,
  thov tshem kuv tej kev faav xeeb kuas pluj moog
   lawv le koj txujkev khuvleej
   kws muaj nplua quas mag.
  2Thov ntxuav kuv tej kev phem kev qas pluj taag,
   hab ntxuav kuas kuv dawb huv tsw muaj txem.
  3Kuv paub kuv txujkev faav xeeb,
   hab kuv lub txem nyob rawv
   ntawm kuv xubndag.
  4Kuv tau ua txhum rua koj,
   yog ua rua koj tuab leeg xwb,
  hab ua tau tej kws koj pum tas phem kawg,
   koj txhad txav txem raug cai,
  hab qhov kws koj rau txem
   tsw muaj chaw thuaj le.
  5Saib maj, kuv yeej yug lug huv txujkev txhum,
   hab kuv nam xeeb kuv huv txujkev txhum txem.
  6Koj yeej xaav yuav qhov tseeb huv nruab sab,
   vem le nuav thov koj qha tswvyim
   rua huv kuv lub sab.
  7Thov muab zaub txwg theem
   ua kevcai ntxuav kuv, kuv txhad le huv,
  thov ntxuav kuv,
   kuv txhad le dawb dua daus xwb daus npu.
  8Thov ca kuv nov txujkev xyiv faab kev zoo sab,
   thov ca kuv tej pob txhaa
   kws koj tsoo ntsoog lawd rov xyiv faab.
  9Thov fee plhu ntawm kuv lub txem,
   hab tshem kuv tej kev txhum txem huvsw moog.

  10Au Vaajtswv, thov koj tswm
   lub sab dawb huv rua huv kuv,
   hab pub lub sab tshab ruaj khov rua kuv.
  11Tsw xob muab kuv laim pov tseg
   ntawm koj lub xubndag moog,
  hab tsw xob coj koj tug Ntsuj Plig
   kws dawb huv ncaim kuv moog.
  12Thov pub txujkev xyiv faab
   kws koj cawm kuv dim rov rua kuv,
  hab thov pub kuv muaj lub sab
   npuab koj moog le.

  13Mas kuv yuav qha cov kws faav xeeb
   paub koj txujkev,
  hab cov tuabneeg muaj txem
   yuav rov lug cuag koj.
  14Au Vaajtswv koj yog tug Vaajtswv
   kws cawm kuv dim,
  thov koj cawm kuv dim qhov kws
   ua rua luas lug ntshaav,
  mas kuv tug nplaig yuav hu nkauj
   txug qhov kws koj cawm dim.
  15Au tug Tswv, thov koj qheb
   kuv lub qhov ncauj,
  mas kuv daim tawv ncauj
   txhad has tej lug kws qhuas koj.
  16Koj tsw zoo sab rua tej tsaj kws muab xyeem.
   Txawm yog kuv ua kevcai hlawv xyeem
   los koj tsw txaus sab yuav.
  17Tej kws muab xyeem
   es Vaajtswv txaus sab yuav
   yog lub sab mog sab muas.
  Au Vaajtswv, koj yuav tsw fee plhu
   ntawm lub sab mog sab muas
   kws leeg txem tag tag.
  18Thov koj ua zoo rua Xi‑oo
   lawv le koj lub sab nyam,
   thov rov ua ntsaa loog thaiv Yeluxalee.
  19Mas koj yuav zoo sab rua tej tsaj
   kws muab xyeem raug kev raug cai,
  yog tej kws tua xyeem
   hab tej kws muab hlawv kheej xyeem.
  Mas yuav muab txwv nyuj xyeem
   rua sau koj lub thaaj.