51

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pap Brơi Tơlơi Soh Laih Anŭn Kơ Tơlơi Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh. Tơdang pô pơala Nathan rai bưp Dawid tơdơi kơ ñu hơmâo klĕ pyu hăng HʼBatseba.
  1Pap khăp kơ kâo đa, Ơ Ơi Adai ăh,
   yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih anŭn.
  Yuakơ tơlơi pap prŏng prin Ih yơh
   sut lui hĭ abih bang tơlơi wĕ wŏ kâo!
  2Rao rơgoh hĭ bĕ abih bang tơlơi sat ƀai kâo
   laih anŭn pơjing bĕ kâo agaih hĭ mơ̆ng tơlơi soh kâo!

  3Kâo rơkâo tui anŭn yuakơ thâo krăn tơlơi wĕ wŏ kâo;
   laih anŭn kâo pơmĭn bơngơ̆t nanao kơ hơdôm tơlơi soh kâo.
  4Kâo hơmâo ngă soh laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih, kơnơ̆ng hăng hơjăn Ih đôč,
   laih anŭn hơmâo ngă laih hơdôm tơlơi jing sat ƀai ƀơi anăp mơta Ih.
  Tui anŭn, Ih jing djơ̆ tơpă yơh tơdang Ih phat kơđi kơ kâo,
   laih anŭn Ih jing tơpă hiam yơh tơdang Ih klă̱ kơđi kơ kâo.

  5Sĭt yơh kâo dŏ amăng tơlơi soh sat laih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tơkeng rai kơ kâo;
   čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi amĭ kâo pi kian kơ kâo, kâo dŏ amăng tơlơi soh laih.
  6Sĭt yơh tơlơi tơpă hăng tơlơi sĭt amăng kâo yơh Ih hơduah kiăng;
   Ih pơbă hĭ jua pơmĭn kâo hăng tơlơi rơgơi Ih.

  7Pơrơgoh hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơlơi soh kâo hăng hla hơmrui añăh drah,
   tui anŭn Ih či pơrơđah hĭ kâo jing rơgoh agaih yơh;
   rao hĭ bĕ kâo, tui anŭn kâo či jing kô̱̆ hloh kơ ple̱r tơpŭng yơh.
  8Brơi bĕ kơ kâo pơmưn tơlơi mơak mơai hơ̆k kơdơ̆k;
   laih anŭn wơ̆t tơdah Ih hơmâo pơruă laih anŭn hơmâo pơjŏh hĭ laih jua pơmĭn kâo,
   brơi bĕ kâo mơak glaĭ dơ̆ng.
  9Rơkâo kơ Ih sut lui hĭ bĕ abih tơlơi jŭ̱ sat kâo,
   laih anŭn pĭt hĭ bĕ mơta Ih anăm yap ôh tơlơi soh kâo.

  10Rơkâo kơ Ih pơjing bĕ amăng kâo sa jua pơmĭn jơngeh rơgoh, Ơ Ơi Adai ăh,
   laih anŭn pơphrâo hĭ bĕ amăng kâo sa kơnuih tŏng ten hăng Ih.
  11Anăm puh pơđuaĭ hĭ kâo mơ̆ng anăp Ih ôh;
   kŏn brơi hĭ lơi Yang Bơngăt Hiam Ih đuaĭ hĭ mơ̆ng kâo.
  12Pha glaĭ bĕ kơ kâo tơlơi mơak rai mơ̆ng tơlơi Ih pơklaih kâo anŭn,
   laih anŭn pơjing brơi bĕ kâo hơmâo kơnuih gưt tui Ih.
  13Giŏng anŭn, kâo či pơtô khul tơlơi pơđar Ih kơ ƀing mơnuih wĕ wŏ,
   tui anŭn ƀing soh sat anŭn či wơ̆t glaĭ pơ Ih yơh.

  14Ơ Ơi Adai jing Pô Pơklaih kâo hơi, rơkâo kơ Ih pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơlơi pơdjai mơnuih,
   tui anŭn jơlah kâo či mơak mơai adoh pơhaih tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih yơh.

  15Djru brơi tơƀông bah kâo pơhiăp bĕ, Ơ Khua Yang hơi,
   tui anŭn amăng bah kâo či pơhaih tơlơi bơni hơơč kơ Ih yơh.
  16Tơdah Ih kiăng kơ khul gơnam ngă yang,
   tui anŭn kâo hơ̆k mơak yơh kiăng pơyơr đĭ kơ Ih;
   samơ̆ Ih ƀu mơak ôh hăng khul gơnam pơyơr čuh.
  17Gơnam ngă yang Ih kiăng jing bơngăt jua glưh pơčah yơh, Ơ Ơi Adai ăh;
   Ih ƀu hơngah hĭ ôh pran jua luă gŭ laih anŭn kơhma̱l kơ tơlơi soh.

  18Ơ Ơi Adai hơi, ngă hiam klă bĕ kơ plei ƀơi Čư̆ Ziôn laih anŭn djru ñu bĕ;
   pơdơ̆ng glaĭ bĕ khul pơnăng plei Yerusalaim anŭn.
  19Giŏng anŭn, Ih či tŭ mơak yơh hăng khul gơnam ngă yang djơ̆ găl,
   jing khul gơnam pơyơr čuh hlo̱m ƀing gơmơi pơyơr đĭ,
   wơ̆t hăng khul rơmô tơno ƀing khua ngă yang či pơyơr ngă yang ƀơi kơnưl Ih yơh.