57

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tui hăng dơnai ayŭ “Anăm Pơrai Hĭ Ôh” tơdang ñu hơmâo đuaĭ kơdŏp hĭ laih mơ̆ng pơtao Saul amăng pa̱r čư̆.
  1Pap mơñai kơ kâo đa, Ơ Ơi Adai hơi, pap kơ kâo bĕ,
   yuakơ kâo rai pơ ih kiăng kơ pran jua kâo hơmâo tơlơi dŏ kơđap.
  Gah yŭ čăng tơu Ih yơh kâo hơduah ƀuh tơlơi kơđap pơgang
   tơl tơlơi răm rai prŏng anŭn rơgao hĭ.

  2Kâo iâu kwưh pơ Ơi Adai, jing Pô Glông Hloh,
   pơ Ơi Adai yơh jing Pô pha brơi kơ kâo djŏp mơta tơlơi kâo kơƀah kiăng.
  3Ñu či mơit rai tơlơi djru mơ̆ng adai adih kiăng kơ pơklaih hĭ kâo;
   Ñu či pơrai hĭ ƀing kơtư̆ juă kâo.
   Ơi Adai či pơrơđah kơ kâo tơlơi khăp hiam klă Ñu laih anŭn tơlơi tŏng ten Ñu.

  4Ƀing rŏh ayăt wang dar kâo
   hrup hăng khul rơmung dŭl mơhao hek ƀơ̆ng mơnuih.
  Tơgơi gơñu hrup hăng khul tơbăk laih anŭn khul ƀrŏm hraŏ;
   jơlah gơñu hrup hăng khul đao tơma yơh.

  5Pơrơđah bĕ tơlơi prŏng prin Ih amăng adai rơngit adih, Ơ Ơi Adai hơi,
   laih anŭn bang bĕ tơlơi ang yang Ih gah ngŏ kơ abih lŏn tơnah anai.

  6Ƀing rŏh ayăt hơmâo dưm laih čơđo̱ng kiăng kơ mă kâo;
   tui anŭn jua pơmĭn kâo bă hăng tơlơi rŭng răng.
  Ƀing gơñu klơi amăng luh ƀač ƀơi jơlan kâo,
   samơ̆ gơñu pô yơh lê̆ hĭ laih amăng anŭn.

  7Jua bơngăt kâo dŏ hơđơ̆ng hlo̱m ƀo̱m laih, Ơ Ơi Adai ăh,
   jua bơngăt kâo dŏ hơđơ̆ng hlo̱m ƀo̱m laih!
   Kâo či yua ayŭ kiăng kơ adoh bơni hơơč kơ Ih hăng abih jua bơngăt kâo yơh!
  8Kâo či mơdưh kiăng kơ adoh yơh!
   Kâo či mơdưh kiăng kơ pĕ go̱ng trưng laih anŭn go̱ng trap kâo yơh!
   Kâo či mơdưh hlâo kơ yang hrơi ƀlĕ yơh.

  9Kâo či bơni hơơč kơ Ih tŏng krah ƀing mơnuih mơnam yơh, Ơ Khua Yang ăh.
   Kâo či bơni hơơč kơ Ih tŏng krah ƀing lŏn čar yơh.
  10Tơlơi khăp hiam klă Ih prŏng prin truh pơ adai adih,
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih kơjăp truh pơ adai rơngit yơh.
  11Pơrơđah bĕ tơlơi yom pơphan Ih amăng adai adih, Ơ Ơi Adai hơi,
   laih anŭn bang bĕ tơlơi ang yang Ih kơ abih bang lŏn tơnah anai.