57

Thov Vaajtswv paab dim kev tswm txom

(Nt.Nk. 108:1-5)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab “Tsw xob ua puam tsuaj.” Yog zaaj nkauj Mithaas kws Tavi sau rua thaus nwg tswv Xa‑u rua huv lub qhov tsua.
  1Au Vaajtswv, thov koj khuvleej kuv,
   thov khuvleej kuv,
  tsua qhov kuv tug ntsuj plig
   lug cawm sav rua huv koj.
  Kuv lug cawm sav
   rua huv koj phob tis tug duab ntxoo
  moog txug thaus tej kev puam tsuaj
   dhau taag lawd.
  2Kuv quaj thov Vaajtswv kws Luj Dua Ndais,
   yog tug Vaajtswv kws ua txhua yaam tav rua kuv.
  3Nwg yuav tso kev dim sau ntuj lug cawm kuv,
   nwg yuav ua rua cov kws tsuj yuam kuv
   raug txaaj muag.
  Vaajtswv yuav tso nwg txujkev hlub ruaj khov
   hab nwg txujkev ncaaj kws tso sab tau lug.

  4Kuv pw huv plawv cov tsuv ntxhuav
   kws fuas quas tso noj tuabneeg.
  Puab tej kaug nav yog tej muv hab tej xub,
   puab tug nplaig yog raab ntaaj kws ntse.

  5Au Vaajtswv, thov ca koj raug txhawb nqaa
   sab dhau lub ntuj,
  thov koj tug fwjchim kws ci ntsaa ab
   nthuav thoob plawg nplajteb.

  6Puab cuab hlua rua kuv txhais kwtaw,
   kuv tug ntsuj plig ntshai khoov ntshws.
  Puab khawb qhov taub cuab kuv kev
   tassws puab rov poob rua huv lub qhov hov.
  7Au Vaajtswv, kuv lub sab ruaj khov,
   kuv lub sab ruaj khov tag.
  Kuv yuav hu nkauj,
   kuv lub sab yuav seev suab hu nkauj.
  8Kuv lub sab ca le tswm dheev.
   Nkauj nog ncaas luj
   hab nkauj nog ncaas miv 'e,
  ca le tswm dheev.
   Kuv yuav tsaa kuas kaaj ntug tswm dheev.
  9Au tug Tswv, kuv yuav ua koj tsaug
   rua huv ib tsoom tuabneeg,
  kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   rua huv ib tsoom tebchaws.
  10Koj txujkev hlub kws ruaj khov
   luj kawg moog nto ntuj,
  hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   sab moog txug cov fuab.

  11Au Vaajtswv, thov ca koj raug txhawb nqaa
   sab dhau lub ntuj,
  thov koj tug fwjchim kws ci ntsaa ab
   nthuav thoob plawg nplajteb.