94

Cầu Xin CHÚA Báo Trả Kẻ Thù

  1Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời, Ðấng báo trả;
  Ðức Chúa Trời báo trả ôi, xin bày tỏ chính Ngài.
  2Xin trỗi dậy, Ðấng Phán Xét thế gian ôi;
  Xin báo trả xứng đáng những kẻ lên mình kiêu ngạo.
  3CHÚA ôi, những kẻ gian ác sẽ còn đắc chí đến bao lâu nữa?
  Những kẻ gian ác sẽ còn vênh váo đến bao giờ?

  4Chúng buông ra những lời xấc xược;
  Cả bọn làm ác đều thốt ra những lời phách lối khoe khoang.
  5CHÚA ôi, chúng nghiền nát con dân Ngài;
  Chúng gây thương tổn cho cơ nghiệp Ngài.
  6Chúng giết hại những người góa bụa và các kiều dân;
  Chúng tàn sát ngay cả các cô nhi côi cút.
  7Rồi chúng nói, “CHÚA sẽ không thấy đâu;
  Ðức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ chẳng quan tâm đến đâu.”

  8Hãy chú ý nghe đây, hỡi những kẻ điên dại giữa phàm nhân;
  Khi nào các người mới hiểu, hỡi quân u mê rồ dại?
  9Ðấng dựng nên lỗ tai, há chẳng nghe được sao?
  Ðấng dựng nên con mắt, há chẳng thấy được sao?
  10Ðấng đã sửa phạt các dân, há chẳng biết trừng phạt sao?
  Ðấng đã dạy dỗ loài người, há chẳng có kiến thức sao?
  11CHÚA hiểu rõ mọi tư tưởng thầm kín của loài người;
  Ngài biết rõ rằng loài người chẳng qua là hư ảo.

  12CHÚA ôi, phước thay cho người nào được Ngài sửa phạt,
  Và được Ngài dạy luật pháp của Ngài,
  13Vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,
  Cho đến khi huyệt mả dành cho kẻ ác đã đào xong,
  14Vì CHÚA sẽ không lìa bỏ con dân Ngài;
  Ngài cũng chẳng bỏ rơi cơ nghiệp Ngài,
  15Vì công lý sẽ được trả lại cho người công chính;
  Hễ ai có lòng chính trực đều tán thành điều ấy.

  16Ai sẽ trỗi dậy chống cự kẻ ác cho con chăng?
  Ai sẽ đứng lên binh vực con trước mặt những kẻ làm ác đây?
  17Nếu CHÚA không giúp đỡ con,
  Thì chỉ một chút nữa thôi, linh hồn con đã phải im luôn rồi.
  18Khi con nói, “Ôi, tôi đã trợt chân!”
  CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài đã giữ con đứng vững.
  19Khi tâm trí con bị vô số nỗi lo âu dồn dập,
  Niềm an ủi của Ngài đã làm phấn khởi linh hồn con.
  20Có thể nào một vương quyền gian ác,
  Một chính quyền chuyên dùng sắc lệnh để làm khổ dân,
  Lại có thể liên hiệp với Ngài sao?
  21Chúng họp lại với nhau để giết hại người ngay lành,
  Ðể kết án tử hình người vô tội.
  22Nhưng CHÚA là thành trì của tôi;
  Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá cho tôi nương náu.
  23Ngài sẽ báo trả chúng về các tội ác của chúng;
  Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác của chúng;
  CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, sẽ tiêu diệt chúng.