94

1Thưa Chúa là Thượng Đế,
Đấng báo ứng, thưởng phạt công minh,
Xin phát hiện quang vinh sáng chói
2Thưa Thẩm phán Tối cao của nhân loại,
Xin ra tay báo trả kẻ kiêu căng.
3Thưa Chúa là Thần Công chính,
Kẻ ác còn đắc chí đến bao giờ?
4Họ tuôn ra những lời xấc xược,
Miệng nói toàn những luận điệu khoe khoang,
5Thưa Chúa, họ dẫm nát dân Chúa,
Dày đạp cơ nghiệp Chúa dưới gót chân,
6Họ giết quả phụ, kiều dân,
Tàn sát đám trẻ con côi cút.
7Rồi tự nhủ: "Thượng Đế thấy được sao?
Chúa của Gia-cốp có khi nào quan sát?"
8Quân hung ác, hãy nghe đây và mở trí,
Người điên rồ sao chẳng chịu học khỏn?
9Đấng sáng tạo tai, hẳn phái biết nghe,
Đấng làm ra mắt, luôn luôn thấy rõ
10Đấng đoán phạt muỏn dân, sẽ ra tay trừng trị,
Đấng dạy khôn loài người
11Biết tư tưởng thầm kín của con người,
Biết bản chất nó chỉ là hư ảo.
12Thưa Chúa,
Phúc cho người được Ngài sửa dạy,
Và những ai được học luật pháp với Ngài.
13Để cho họ nghỉ ngơi sau những ngày hoạn nạn,
Cho đến khi huyệt kẻ ác đã đào xong.
14Vì Chúa không hề quên dân Chúa,
Cũng chẳng bao giờ bỏ cơ nghiệp Ngài.
15Vì công lý sẽ trở lại với người công chính,
Tất cả người ngay sẽ theo chính đạo,
16Ai đứng lên chống cự người ác với tôi?
Ai cùng tôi nổi dậy nghịch kẻ dữ?
17Nếu Chúa Hằng Hữu không giúp tôi,
Linh hồn tôi đã gần câm nín.
18Khi tôi kêu: "Chân con trượt!"
Thì tay nhân từ Chúa nâng đỡ con,
19Khi lòng con trăm mối ngổn ngang,
Niềm an ủi Chúa là nguồn phấn khởi.
20Chính phủ gian ác vẽ bày luật lệ
Gây tệ hại khốn khổ dân lành
Đâu có thể giao hảo với Thượng Đế?
21Họ liên minh ám hại người công chính,
Toa rập giết oan người vô tội.
22Nhưng Chúa Hằng Hữu bảo vệ tôi,
Thượng Đế là Vầng Đá, nơi tôi tỵ nạn,
23Chúa báo trả công việc ác họ làm,
Tiêu diệt họ khi họ thi hành mưu ác.
Phải, Thượng Đế Hằng Hữu sẽ quét sạch người gian ác.