94

Singx Nzung 94

Daux Gaux Tov Tin-Hungh

  1O Ziouv aac, meih se jaauv win nyei Tin-Hungh.
   Jaauv win nyei Tin-Hungh aah! Tov ziux cuotv njang daaih maah!
  2Siemv lungh ndiev nyei Jien aah! Daaih maah!
   Daaih bun zoux maux nyei mienh duqv ziux ninh mbuo horpc zuqc duqv nyei buonc.
  3Ziouv aac, orqv mienh oix a'hneiv ndongc haaix lauh?
   Oix ndongc haaix lauh?
  4Ninh mbuo bungx waac-maux.
   Yietc zungv zoux orqv nyei mienh ceng-hlo.
  5O Ziouv aac, ninh mbuo njiec qaqv zeix meih nyei baeqc fingx
   yaac hoic meih nzipc nyei buonc.
  6Ninh mbuo daix auv-guaav caux yiem deic-bung nyei ganh fingx mienh,
   yaac daix guh hanh fu'jueiv.
  7Ninh mbuo gorngv, “Ziouv maiv buatc.
   Yaakopv nyei Tin-Hungh maiv hnamv taux.”
  8Yiem baeqc fingx mbu'ndongx nyei mienh hngongx mienh aah! Oix zuqc hiuv aqv.
   Meih mbuo mbanc haic nyei mienh aah! Meih mbuo taux haaix zanc cingx guai?
  9Tin-Hungh zeix m'normh, ninh ganh muangx maiv haiz fai?
   Ninh zeix m'zing, ninh ganh mangc maiv buatc?
  10Ninh mborqv njaaux maanc guoqv mienh, ninh maiv zeiz oix dingc ninh mbuo nyei zuiz?
   Ninh njaaux baamh mienh, ninh ganh maiv maaih wuonh zaang fai?
  11Ziouv hiuv duqv baamh mienh hnamv nyei sic
   kungx hnangv tauv yietc nzunc qiex.
  12O Ziouv aac, meih mborqv njaaux nyei mienh maaih orn-lorqc,
   se meih longc meih nyei leiz-latc njaaux nyei mienh.
  13Yiem ninh zuqc kouv nyei hnoi-nyieqc meih bun ninh duqv fong deix,
   zuov wetv ziangx kuotv bun orqv mienh zuqc mietc.
  14Weic zuqc Ziouv zungv maiv guangc ninh ganh nyei baeqc fingx,
   ninh maiv leih guangc ninh nzipc daaih nyei buonc.
  15Siemv nyei jauv ziouc aengx nzuonx daaih gan baengh fim nyei leiz.
   Yietc zungv hnyouv zingx nyei mienh yaac oix gan.
  16Maaih haaix dauh weic yie jiez daaih ngaengc orqv mienh?
   Haaix dauh weic yie ngaengc jienv zoux orqv nyei mienh?
  17Se gorngv Ziouv maiv tengx yie,
   yie zungv siepv-siepv nyei mingh yiem sekv nzieqc nyei deic-bung.
  18Yie gorngv, “Yie nyei zaux caaiv piatv mi'aqv.”
   O Ziouv aac, wuov zanc meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie ziouc baav jienv yie.
  19Yie maaih you-nzauh kuonx hnyouv nyei sic camv nyei ziangh hoc,
   meih orn yie nyei hnyouv bun yie njien-youh.
  20Waaic haic nyei gunv sic jien haih caux meih jiu tong nyei fai?
   Ninh mbuo longc leiz-nyeic zoux waaic nyei sic.
  21Ninh mbuo gapv zunv hoic kuv mienh nyei maengc
   yaac dingc daix maiv zoux dorngc nyei mienh.
  22Mv baac Ziouv se yie kaux wuonv nyei dorngx,
   yie nyei Tin-Hungh, se yie ndaauh kaux nyei la'bieiv.
  23Ninh oix ziux ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz winh bun ninh mbuo,
   weic ninh mbuo zoux nyei orqv sic mietc ninh mbuo.
   Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, oix mietc nzengc ninh mbuo.