94

Thov Vaajtswv pauj taub

  1Au Yawmsaub, yog tug Vaajtswv
   kws pauj taub,
  au Vaajtswv tug kws pauj taub,
   thov koj tshwm plawg lug.
  2Au tug kws txav txem rua nplajteb,
   thov koj sawv tseeg,
  ua rua cov tuabneeg khaav theeb tau saws
   lawv le tswm nyog saws.
  3Au Yawmsaub, cov tuabneeg limham
   yuav zoo sab moog ntev le caag,
  cov tuabneeg phem
   yuav xyiv faab ntev le caag?

  4Puab has lug khaav theeb heev,
   cov tuabneeg ua phem suavdawg khaav theeb.
  5Au Yawmsaub, puab tsuj yuam
   koj haiv tuabneeg
   hab tswm txom koj qub txeeg qub teg.
  6Puab tua tej puj ntsuag
   hab lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob,
  hab puab tua tej mivnyuas ntsuag
   kws tsw muaj txwv.
  7Hab puab tseed has tas,
   “Yawmsaub tsw pum le,
   Yakhauj tug Vaajtswv tsw paub le.”

  8Cov tuabneeg kws ruag dhau luas lwm tug 'e,
   ca le to taub.
  Cov tuabneeg tsw thoob tswb 'e,
   thaus twg mej le ntse?
  9Tug kws tswm qhov ntsej
   nwg tseed tsw nov hab lov?
  Tug kws tswm qhov muag
   nwg tseed tsw pum hab lov?
  10Tug kws nplawm txhua haiv tuabneeg
   nwg yuav tsw txav txem lov?
  Tug kws qha tuabneeg
   nwg tseed tsw txawj tsw ntse lov?
  11Yawmsaub yeej paub tej kws tuabneeg xaav,
   tej hov tsuas yog ua paa xwb.

  12Au Yawmsaub, tug kws koj nplawm
   hab qhuab qha kuj tau nyob kaaj sab lug,
   yog tug kws koj muab koj txuj kevcai qha rua,
  13nwg txhad tau dim
   qhov kws raug txom nyem ceblaaj
  moog txug thaus khawb tau qhov taub
   cuab cov tuabneeg limham.
  14Tsua qhov Yawmsaub
   yeej yuav tsw ncaim nwg haiv tuabneeg,
   nwg yuav tsw tso nwg qub txeeg qub teg tseg.
  15Qhov kws txav txem
   yuav rov txav lawv le txujkev ncaaj nceeg,
  mas cov tuabneeg sab ncaaj
   yuav lawv txujkev txav txem ncaaj.

  16Leejtwg sawv tseeg paab kuv
   tawm tsaam cov tuabneeg limham?
  Leejtwg yuav tuaj kuv tog
   tiv cov tuabneeg ua phem?
  17Yog Yawmsaub tsw paab kuv
   tes kuv tug ntsuj plig tub moog nyob
   huv qhov chaw ntsag quas tu lawm.
  18Thaus kuv xaav tas,
   “Kuv nplaam kwtaw lawm,”
  au Yawmsaub, koj txujkev hlub kws ruaj khov
   tuav kuv ca.
  19Thaus kuv lub sab muaj kev txhawj xeeb ntau,
   koj kuj nplig kuv lub sab kuas xyiv faab.
  20Cov thawj kaav kws limham
   yuav nrug koj ua kwvluag tau lov,
   yog cov kws swv tej kaab ke moog ua phem?
  21Puab sws koom teg
   xaav txuv cov tuabneeg ncaaj nceeg txujsa,
  hab muab cov tuabneeg tsw txhum
   rau txem tuag.
  22Yawmsaub yog kuv lub chaw ruaj khov,
   kuv tug Vaajtswv
   yog txhwb zeb kws kuv nraim cev.
  23Nwg yuav coj puab tej kev txhum
   rov lug rua sau puab,
  hab yuav muab puab ntxuav pov tseg
   vem yog tim puab tej kev limham.
  Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv
   yuav muab puab ntxuav pov tseg.