114

Tej kev phemfwj thaus cov Yixayee tswv

  1Thaus cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws,
   yog Yakhauj caaj ceg kws tawm huv
   lwm haiv tuabneeg kws has lwm yaam lug,
  2Yuta txhad le ua lub chaw
   pe hawm Yawmsaub,
  hab Yixayee yog lub tebchaws
   kws Yawmsaub kaav.

  3Dej havtxwv pum mas ca le tswv,
   dej Yalatee ca le ndwg rov qaab.
  4Tej roob dha paaj pawg
   yaam le tej txwv yaaj,
  hab tej pov roob dha paaj pawg
   le mivnyuas yaaj.

  5Dej havtxwv 'e, ua caag koj ca le tswv?
   Dej Yalatee 'e, ua caag koj
   ca le ndwg rov qaab?
  6Tej roob 'e, ua caag mej dha paaj pawg
   yaam le tej txwv yaaj?
  Tej pov roob 'e, ua caag mej dha paaj pawg
   le mivnyuas yaaj?

  7Lub nplajteb 'e, ca le tshee nyo
   rua ntawm Yawmsaub lub xubndag,
   tshee rua ntawm Yakhauj tug Vaajtswv xubndag,
  8yog tug kws muab tej pob zeb ua paag dej,
   hab muab tej pob zeb tawv tawv
   ua dej txhawv.