114

Tơlơi Adoh Hrơi Phet Tơlơi Găn

  1Hlâo adih tơdang ƀing Israel tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip,
   jing tơdang ƀing ană tơčô Yakôb anŭn tơbiă đuaĭ mơ̆ng ƀing mơnuih pơhiăp tơlơi pơhiăp phara biă mă yơh,
  2mông anŭn ƀing Yudah jing hĭ ƀing mơnuih rơgoh hiam Ơi Adai,
   sĭt ƀing Israel anŭn jing hĭ kŏng ngăn Ñu pô yơh.

  3Rơsĭ Mriah ƀuh Yahweh laih anŭn đuaĭ kơdŏp hĭ;
   tơdơi kơ anŭn krong Yurdan dơ̆ng hĭ ƀu rô dơ̆ng tah.
  4Khul čư̆ čan kơdăt đuaĭ kar hăng khul triu tơno;
   sĭt khul bŏl čư̆ kơplŏng đuaĭ jum dar kar hăng ană triu yơh.

  5Ơ rơsĭ hơi, yua hơget ih huĭ đuaĭ kơdŏp lĕ?
   Ơ krong Yurdan ăh, yua hơget ih huĭ hăng dơ̆ng glaĭ ƀu rô dơ̆ng tah lĕ?
  6Ơ khul čư̆ čan, yua hơget ƀing gih huĭ kơdăt đuaĭ kar hăng khul triu tơno lĕ?
   Ơ khul bŏl čư̆, yua hơget ƀing gih huĭ kơplŏng đuaĭ jum dar kar hăng ană triu lĕ?

  7Huĭ tơtư̆ bĕ, Ơ lŏn tơnah ăh, ƀơi anăp Khua Yang,
   jing ƀơi anăp Ơi Adai ƀing Yakôb anŭn,
  8jing Pô hơmâo pơplih hĭ laih mơ̆ng khul boh pơtâo jing hĭ dơnao ia
   laih anŭn boh pơtâo dơ̆ng khăng jing hĭ ia bluh rô.