118

Iâu Laĭ Bơni Hơơč Yuakơ Yahweh Pha Brơi Tơlơi Dưi Hĭ

  1Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh yuakơ Ñu jing hiam klă;
   tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar.
  2Brơi bĕ kơ ƀing ană plei Israel laĭ tui anai,
   “Tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar.”
  3Brơi bĕ kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing ană tơčô A̱rôn, laĭ tui anai,
   “Tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar.”
  4Brơi bĕ abih bang ƀing huĭ pơpŭ kơ Yahweh laĭ tui anai,
   “Tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar.”

  5Tơdang kâo dŏ amăng tơlơi rŭng răng, kâo iâu kwưh kơ Yahweh,
   tui anŭn Ñu laĭ glaĭ kơ kâo laih anŭn pơrơngai hĭ kâo yơh.
  6Yahweh yơh dŏ hăng kâo, tui anŭn kâo ƀu huĭ hyưt ôh.
   Hơget tơlơi mơnuih mơnam dưi ngă sat kơ kâo lĕ?
  7Yahweh yơh dŏ hăng kâo laih anŭn jing Pô djru kâo,
   tui anŭn kâo či ƀuh Yahweh djru kâo dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt kâo yơh.

  8Dŏ kơđap amăng tơlơi Yahweh răng pơgang
   jing hiam hloh kơ kơnang kơ mơnuih mơnam.
  9Dŏ kơđap amăng tơlơi Yahweh răng pơgang
   jing hiam hloh kơ kơnang kơ ƀing khua djă̱ akŏ.

  10Abih bang ƀing lŏn čar wang dar kâo kiăng kơ kơsung blah kâo,
   samơ̆ amăng anăn dưi kơtang Yahweh yơh kâo pơrai hĭ ƀing gơñu.
  11Ƀing gơñu wang dar kâo ƀơi rĭm bơnăh,
   samơ̆ amăng anăn dưi kơtang Yahweh yơh kâo pơrai hĭ ƀing gơñu.
  12Ƀing gơñu bâo jum dar kâo kar hăng khul hơni,
   samơ̆ ƀing gơñu djai hĭ tañ kar hăng jơlah apui ƀơ̆ng than kơyâo drơi krô thăm hĭ yơh,
   yuakơ amăng anăn dưi kơtang Yahweh yơh kâo pơrai hĭ ƀing gơñu.
  13Ơ ƀing rŏh ayăt ăh, ƀing gih kơsung blah kâo kơtang kơtĭt, tui anŭn kâo jĕ či thuơ laih yơh,
   samơ̆ Yahweh gŭm djru kâo.
  14Yahweh jing Pô pơkơtang kâo laih anŭn jing Pô kâo adoh bơni;
   Ñu yơh hơmâo pơklaih hĭ kâo laih.

  15Amăng khul sang khăn ƀing ană plei Israel,
   hơmâo tơlơi adoh mơak hăng tơlơi dreo dưi hĭ pơmơñi tui anai:
   “Tơngan gah hơnuă dưi kơtang Yahweh yơh hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi mơsêh mơyang anŭn!
  16Yahweh yơr đĭ tơngan gah hơnuă Ñu pơrơđah kơ tơlơi dưi hĭ;
   tơngan gah hơnuă dưi kơtang Yahweh yơh hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi mơsêh mơyang anŭn!”

  17Kâo ƀu či djai ôh, samơ̆ kơđai glaĭ kâo či dŏ hơdip yơh,
   laih anŭn či ruai pơhaih hơdôm tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih.
  18Yahweh hơmâo pơkơhma̱l laih kâo kơtang kơtĭt,
   samơ̆ Ñu ƀu jao lui hĭ kâo kơ tơlơi djai ôh.

  19Ơ ƀing gak ăh, pŏk brơi bĕ khul amăng ja̱ng Sang Yang, jing amăng ja̱ng ƀing ană plei Israel dưi mŭt;
   tui anŭn kâo či mŭt nao hơdơr bơni kơ Yahweh yơh!

  20Ƀing gak anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Anŭn yơh jing amăng ja̱ng Sang Yang Yahweh;
   kơnơ̆ng ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng đôč yơh dưi mŭt nao!”

  21Ơ Yahweh hơi, kâo bơni hơơč kơ Ih yơh, yuakơ Ih hơmâo laĭ glaĭ laih kơ tơlơi kâo iâu laĭ,
   jing yuakơ Ih hơmâo pơklaih hĭ laih kâo.

  22Boh pơtâo ƀing ma̱n sang hơngah lui hĭ laih kar hăng đôč đač,
   boh pơtâo anŭn hơmâo jing hĭ laih boh pơtâo yom phŭn hloh kơ abih bang boh pơtâo pơkŏn amăng sang anŭn.
  23Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih bruă anŭn,
   anŭn jing sa bruă yom pơphan biă mă yơh ƀơi anăp mơta ta.
  24Anai yơh jing hrơi Yahweh hơmâo hrih pơjing laih;
   kiăng kơ ƀing ta djă̱ hơdơr tơlơi Ñu dưi hĭ
   tui anŭn brơi kơ ƀing ta hơ̆k mơak laih anŭn mơak mơai bĕ amăng anŭn!

  25Ơ Yahweh hơi, kwưh rơkâo kơ Ih pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi,
   Ơ Yahweh hơi, kwưh rơkâo kơ Ih pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi tơlơi bruă dưi jing.

  26Mơyŭn mơak yơh kơ pơtao jing pô rai amăng anăn dưi kơtang Yahweh!
   Mơ̆ng Sang Yang Yahweh yơh ƀing gơmơi bơni hiam kơ ƀing gih.
  27Yahweh jing Ơi Adai,
   laih anŭn Ñu hơmâo pơčrang laih tơlơi bơngač Ñu ƀơi ƀing ta.
  Hăng khul than kơyâo amăng tơngan gih,
   čơdơ̆ng pơkra bĕ tơlơi phet ƀơ̆ng huă
   laih anŭn rơbat nao bĕ truh pơ tơki kơnưl ngă yang.

  28Ih jing Ơi Adai kâo, tui anŭn kâo či hơdơr bơni kơ Ih yơh;
   Ih jing Ơi Adai kâo, tui anŭn kâo či pơdun đĭ Ih yơh.
  29Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu jing hiam klă;
   tơlơi khăp hiam klă Ñu ăt dŏ nanao hlŏng lar.