118

Ua Yawmsaub tsaug vem nwg cawm dim

  1Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   vem nwg zoo kawg nkaus.
  Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  2Ca cov Yixayee has tas,
   “Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.”
  3Ca Aloo caaj ceg has tas,
   “Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.”
  4Ca cov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   has tas, “Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.”

  5Thaus kuv raug kev txom nyem,
   kuv thov hu Yawmsaub,
   mas Yawmsaub kuj teb hab tso kuv dim.
  6Muaj Yawmsaub tuaj kuv tog, kuv tsw ntshai le.
   Tuabneeg yuav ua le caag tau rua kuv?
  7Yawmsaub tuaj kuv tog ua tug kws paab kuv,
   mas kuv yuav pum
   cov tuabneeg kws ntxub kuv swb hlo.
  8Moog cawm sav huv Yawmsaub
   zoo dua le kws tso sab rua tuabneeg.
  9Moog cawm sav huv Yawmsaub
   zoo dua le kws tso sab rua cov thawj coj.

  10Txhua lub tebchaws tuaj vej nkaus kuv,
   kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txav puab pov tseg.
  11Puab vej nkaus kuv, vej puag ncig kuv,
   kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txav puab pov tseg.
  12Puab vej nkaus kuv yaam le xub ntaab,
   puab kub nyab pluj taag
   yaam nkaus le hlawv xuav paug.
  Kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txav puab pov tseg.
  13Puab tawm tsaam nas quas qeeg tuaj,
   kuv tub yuav swb,
   tassws Yawmsaub paab kuv.
  14Yawmsaub yog kuv tug zug
   hab yog kuv zaaj nkauj.
   Yawmsaub yog kuv txujkev dim.

  15Ca le noog lub suab nkauj kws kov yeej
   huv cov tuabneeg ncaaj nceeg tej tsev ntaub
  has tas, “Yawmsaub txhais teg xws
   ua tej num luj kawg le.
  16Yawmsaub tsaa nwg txhais teg xws sab sab,
   Yawmsaub txhais teg xws
   ua tej num luj kawg le.”
  17Kuv yuav tsw tuag, kuv yuav caj sa nyob,
   hab pav tej kws Yawmsaub tub ua lawm.
  18Yawmsaub qhuab qha nplawm kuv heev,
   tassws nwg tsw muab kuv
   tso rua huv txujkev tuag.
  19Thov qheb lub qhov rooj ncaaj nceeg rua kuv,
   kuv txhad nkaag tau lub qhov rooj hov moog,
   hab ua Yawmsaub tsaug.
  20Nuav yog Yawmsaub lub qhov rooj.
   Tug ncaaj nceeg yuav nkaag
   lub qhov rooj nuav moog.

  21Kuv ua koj tsaug vem yog koj teb kuv
   hab cawm kuv dim.
  22Lub pob zeb kws cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  tub muab lug teeb ua lub thawj
   rua ntawm kaum tsev lawm.
  23Tej nuav yog Yawmsaub ua,
   yog yaam phemfwj kws peb qhov muag pum.
  24Nub nua yog nub kws Yawmsaub tswm,
   ca peb zoo sab xyiv faab rua nub ntawd.
  25Au Yawmsaub, thov cawm peb dim.
   Au Yawmsaub, thov paab
   kuas peb ua tau txhua yaam tav.

  26Tug kws tuaj huv Yawmsaub lub npe
   tau nyob kaaj sab lug.
  Peb nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev
   foom koob moov rua mej.
  27Yawmsaub yog Vaajtswv,
   nwg pub txujkev kaaj rua peb.
  Ca le tuav tej rev nplooj ntoo
   moog txug cov kub ntawm lub thaaj xyeem.

  28Koj yog kuv tug Vaajtswv,
   mas kuv yuav ua koj tsaug.
  Koj yog kuv tug Vaajtswv,
   kuv yuav qhuas ntxhas koj.
  29Ca le ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg yog tug zoo kawg nkaus.
  Nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.