118

Cảm Tạ CHÚA Vì Tình Thương của Ngài

  1Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  2Nguyện dân I-sơ-ra-ên nói rằng,
  “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
  3Nguyện nhà A-rôn nói rằng,
  “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”
  4Nguyện những người kính sợ CHÚA nói rằng,
  “Tình thương của Ngài còn đến đời đời.”

  5Trong cơn tuyệt vọng, tôi kêu cầu CHÚA;
  CHÚA đáp lời tôi và đem tôi vào nơi tự do thoải mái.
  6CHÚA binh vực tôi, tôi chẳng sợ;
  Loài người làm chi được tôi?
  7Có CHÚA binh vực tôi, trong số những người giúp đỡ tôi,
  Nên tôi sẽ nhìn những kẻ thù ghét tôi một cách đắc thắng.
  8Thà nương náu mình nơi CHÚA,
  Hơn là nhờ cậy loài người.
  9Thà nương náu mình nơi CHÚA,
  Hơn là nhờ cậy những người quyền thế đời nầy.
  10Biết bao kẻ ngoại đạo đã bao vây để tiêu diệt tôi;
  Nhân danh CHÚA, tôi sẽ tiêu diệt chúng.
  11Chúng đã bao vây tôi; thật vậy, chúng đã bao vây tôi tứ phía;
  Nhân danh CHÚA, tôi sẽ tiêu diệt chúng.
  12Chúng đã bao vây tôi khác nào một đàn ong;
  Chúng đã bị tắt ngóm như ngọn lửa gai;
  Nhân danh CHÚA, tôi sẽ tiêu diệt chúng.

  13Ngươi đã cố sức xô cho ta ngã,
  Nhưng CHÚA đã giúp đỡ ta.
  14CHÚA là sức mạnh của ta và bài ca của ta;
  Ngài là Ðấng Giải Cứu của ta.

  15Trong nhà người ngay lành có tiếng reo mừng chiến thắng;
  Tay phải của CHÚA hành động mạnh mẽ.
  16Tay phải của CHÚA được tôn cao.
  Tay phải của CHÚA hành động mạnh mẽ.
  17Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ sống,
  Ðể thuật lại những công việc của CHÚA.
  18CHÚA đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc,
  Nhưng Ngài không phó tôi cho tử thần.
  19Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
  Ðể tôi sẽ vào và cảm tạ CHÚA.
  20Ðây là cổng của CHÚA,
  Ðể người ngay lành sẽ vào.

  21Con sẽ cảm tạ Ngài, vì Ngài đã đáp lời con;
  Ngài là Ðấng Giải Cứu của con.
  22Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
  Ðã trở thành tảng đá góc nhà.
  23Ðây quả là công việc của CHÚA;
  Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.
  24Ðây là ngày CHÚA đã dựng nên;
  Chúng ta hãy vui hưởng và hân hoan trong ngày ấy.
  25CHÚA ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con;
  CHÚA ôi, con cầu xin Ngài, xin cho chúng con được thịnh vượng.

  26Chúc tụng Ðấng nhân danh CHÚA ngự đến!
  Từ trong nhà CHÚA, chúng ta cầu phước cho Ðấng ấy.
  27CHÚA chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng soi sáng chúng ta;
  Xin lấy các sợi dây cột con vật hiến tế vào các sừng bàn thờ.

  28Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con cảm tạ Ngài;
  Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con tôn cao Ngài.
  29Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.