135

Ca Tụng CHÚA và Nhận Xét về Thần Tượng

  1Hãy ca ngợi CHÚA! Hãy ca ngợi danh CHÚA!
  Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.
  2Hỡi các bạn, những người đứng trong nhà CHÚA,
  Những người đứng trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta,
  3Hãy ca ngợi CHÚA, vì CHÚA rất tốt;
  Hãy ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài đáng kính yêu,
  4Vì CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài,
  Ngài đã chọn I-sơ-ra-ên làm tài sản riêng của Ngài.

  5Vì tôi biết rằng CHÚA thật lớn lao vĩ đại,
  Chúa của chúng ta vĩ đại hơn tất cả thần thánh của loài người.
  6Bất cứ điều gì CHÚA muốn, Ngài làm điều ấy,
  Bất kể trên trời hay dưới đất, trong lòng biển hay trong các vực sâu.
  7Ngài khiến mây trồi lên từ những nơi tận cùng trái đất;
  Ngài làm cho sấm sét nổ vang khi trời đổ cơn mưa;
  Ngài sai gió bay ra từ các kho lẫm của Ngài.

  8Ngài đánh hạ các con đầu lòng của Ai-cập,
  Con của loài người luôn với con của loài vật.
  9Hỡi Ai-cập, Ngài sai các dấu kỳ và phép lạ đến giữa ngươi,
  Ðể trừng phạt Pha-ra-ôn và các tôi tớ của ông ta.
  10Ngài đánh bại nhiều dân tộc,
  Và tiêu diệt các vua mạnh mẽ,
  11Ấy là Si-hôn vua dân A-mô-ri, Óc vua của Ba-san,
  Và tất cả các vương quốc ở Ca-na-an.
  12Ngài ban xứ của họ để làm sản nghiệp,
  Một sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài.

  13CHÚA ôi, danh Ngài sẽ trường tồn mãi mãi;
  CHÚA ôi, công ơn Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia,
  14Vì CHÚA sẽ xét đoán dân Ngài;
  Ngài sẽ tỏ lòng thương xót đối với các tôi tớ Ngài.

  15Các thần tượng của các dân chẳng qua chỉ là bạc và vàng;
  Chúng chỉ là sản phẩm do tay người làm ra.
  16Chúng có miệng mà chẳng nói;
  Chúng có mắt mà chẳng thấy;
  17Chúng có tai mà chẳng nghe;
  Không có chút hơi thở nào trong miệng chúng.
  18Nguyện những kẻ làm thần tượng sẽ giống như chúng,
  Và những ai tin cậy vào thần tượng cũng bị như vậy.

  19Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng CHÚA;
  Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng CHÚA;
  20Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng CHÚA;
  Hỡi các bạn, những người kính sợ CHÚA, hãy chúc tụng CHÚA.
  21Hỡi những ai sống ở Si-ôn, hãy chúc tụng CHÚA, Ðấng ngự tại Giê-ru-sa-lem.
  Hãy ca ngợi CHÚA!