135

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Yahweh

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!
   Bơni hơơč bĕ kơ Ñu, Ơ ƀing ding kơna Yahweh hơi,
  2jing ƀing kơkuh pơpŭ amăng Sang Yang Yahweh,
   jing amăng anih wăl tơdron Sang Yang Ơi Adai ta.
  3Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, yuakơ Yahweh jing hiam klă;
   adoh bơni hơơč bĕ kơ anăn Ñu, yuakơ anăn Ñu jing hiam rô̆.
  4Yahweh hơmâo ruah mă laih ƀing Yakôb jing lŏm kơ Ñu pô,
   sĭt ƀing Israel anŭn jing hĭ mŭk dram kơ Ñu pô yơh.

  5Kâo thâo sĭt Yahweh jing prŏng prin biă mă,
   sĭt Khua Yang ta jing glông hloh kơ abih bang yang rơba̱ng yơh.
  6Yahweh ngă hơdôm tơlơi pơmơak kơ Ñu pô
   amăng adai rơngit adih hrŏm hăng lŏn tơnah anai,
   laih anŭn amăng ia rơsĭ hrŏm hăng abih bang anih hlung dơlăm gah yŭ yơh.
  7Ñu ngă brơi kơ kơthul tơbiă rai mơ̆ng rơnuč akiăng lŏn tơnah;
   Ñu brơi rai kơmlă hrŏm hăng hơjan,
   laih anŭn ba tơbiă angĭn mơ̆ng anih pơkom Ñu yơh.

  8Yahweh pơrai hĭ abih bang ƀing ană kơčoa ƀing Êjip,
   jing ană kơčoa gơñu wơ̆t hăng ană blung hlâo hlô mơnơ̆ng rong gơñu mơ̆n.
  9Ñu brơi rai khul gru kơnăl mơsêh mơyang amăng tŏng krah ƀing gih yơh, Ơ ƀing Êjip ăh,
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Pharaoh wơ̆t hăng ƀing khua moa ñu mơ̆n.
  10Ñu pơrai hĭ lu lŏn čar
   laih anŭn pơdjai hĭ ƀing pơtao dưi kơtang tui anai;
  11Sihôn jing pơtao ƀing Amôr,
   Ôg jing pơtao ƀing Basan,
   laih anŭn abih bang ƀing pơtao ƀing kơnung djuai Kanaan yơh.
  12Laih anŭn Ñu pha brơi lŏn čar ƀing anŭn jing hĭ lŏn kŏng ngăn kơ ƀing ană plei Ñu,
   jing lŏn kŏng ngăn kơ ƀing ană plei Israel yơh.

  13Ơ Yahweh ăh, anăn Ih yơh mơnuih mơnam či pơhaih nanao hlŏng lar,
   Ơ Yahweh ăh, tơlơi hing ang Ih či dŏ amăng abih bang rơnŭk mơnuih pơanăp yơh.
  14Samơ̆ Yahweh či glưh pran jua pap kơ ƀing ding kơna Ñu
   laih anŭn či phat kơđi brơi kơ ană plei Ñu anŭn yơh.

  15Ƀing yang rup trah ƀing lŏn čar pơkŏn jing kơnơ̆ng pơkra rai mơ̆ng amrăk mah đôč,
   sĭt kơnơ̆ng tơngan mơnuih mơnam đôč yơh pơkra rai khul yang rơba̱ng anŭn.
  16Ƀing gơñu hơmâo amăng bah, samơ̆ ƀu thâo pơhiăp ôh,
   ƀing gơñu hơmâo mơta, samơ̆ ƀu thâo ƀuh ôh.
  17Ƀing gơñu hơmâo tơngia, samơ̆ ƀu thâo hơmư̆ ôh,
   laih anŭn amăng bah gơñu kŏn thâo suă jua lơi.
  18Ƀing hlơi pô pơkra rai khul rup trah anŭn či jing hĭ hrup hăng khul rup anŭn yơh,
   laih anŭn wơ̆t hăng ƀing đaŏ kơnang kơ khul rup trah anŭn ăt hrup hăng anŭn mơ̆n.

  19Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ ƀing ană plei Israel hơi,
   bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ ƀing khua ngă yang jing ƀing ană tơčô A̱rôn hơi!
  20Ơ ƀing ană tơčô Lêwi hơi, bơni hơơč bĕ kơ Yahweh,
   Ơ abih bang ƀing mơnuih huĭ pơpŭ kơ Ñu, bơni hơơč bĕ kơ Yahweh.
  21Kwưh kiăng kơ tơlơi bơni hơơč kơ Yahweh tơbiă rai mơ̆ng anih Ziôn,
   jing kơ Pô dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim.

  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!