135

Qhuas Yawmsaub kws luj kawg

  1Ca le qhuas Yawmsaub,
   ca le qhuas Yawmsaub lub npe,
  mej kws yog Yawmsaub cov tub qhe
   ca le qhuas nwg,
  2yog mej cov kws sawv ntsug
   huv Yawmsaub lub tuam tsev,
  yog cov kws sawv ntsug huv peb tug Vaajtswv
   tej tshaav puam tuam tsev.
  3Ca le qhuas Yawmsaub
   vem Yawmsaub yog tug zoo kawg nkaus.
  Ca le hu nkauj qhuas nwg lub npe
   vem nwg yog tug muaj lub sab hlub.
  4Yawmsaub xaiv Yakhauj ca rua Yawmsaub,
   hab xaiv Yixayee ua nwg teej nwg tug.

  5Tsua qhov kuv paub tas
   Yawmsaub yog tug luj kawg,
  hab paub tas peb tug Tswv
   luj dua tej timtswv huvsw.
  6Yawmsaub xaav ua daabtsw,
   nwg kuj ua yaam ntawd,
  tsw has sau ntuj hab huv nplajteb
   hab huv havtxwv hab huv nruab tiv txwv.
  7Yawmsaub yog tug kws ua rua tej fuab
   sawv tim qaab ntuj kawg tuaj
  hab ua muaj tsag lig xub rua thaus naag lug,
   hab coj cua tawm
   huv nwg lub txhaab cua lug.

  8Yawmsaub yog tug kws tua Iyi cov tub hlub,
   tsw has tuabneeg hab tsaj txhu.
  9Iyi 'e, huv mej Yawmsaub tau ua
   tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj
  lug tawm tsaam Falau
   hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg.
  10Nwg ntaus yeej ntau haiv tuabneeg
   hab tua tau tej vaajntxwv
   kws muaj fwjchim heev,
  11yog cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo,
   hab Npasaa tug vaajntxwv Aus,
   hab cov Khana‑aa tej vaajntxwv huvsw.
  12Hab pub puab tebchaws
   ua qub txeeg qub teg,
  yog pub ua qub txeeg qub teg
   rua nwg haiv tuabneeg Yixayee.

  13Au Yawmsaub, koj lub npe
   nyob moog ib txhws.
  Au Yawmsaub, koj lub npe
   kws nto moo quas lug
   yuav nyob rua txhua tam tuabneeg,
  14tsua qhov Yawmsaub yuav tsaa
   nwg haiv tuabneeg txujcai,
   hab yuav taab ncuab nwg cov tub qhe.

  15Ib tsoom tebchaws tej txoov daab
   yog nyaj hab kub
   kws tuabneeg txhais teg ua.
  16Tej txoov daab hov muaj qhov ncauj
   los has tsw tau lug,
   muaj qhov muag los tsw pum kev,
  17muaj qhov ntsej los tsw nov lug,
   hab tub tsw muaj paa huv lub qhov ncauj.
  18Cov kws ua tej txoov daab hov
   kuj zoo ib yaam nkaus le tej txoov daab hov,
  cov kws vaam khom tej txoov daab hov
   kuj zoo ib yaam nkaus.

  19Ib tsoom Yixayee 'e,
   mej ca le qhuas Yawmsaub,
  Aloo caaj ceg 'e,
   mej ca le qhuas Yawmsaub.
  20Levi caaj ceg 'e,
   mej ca le qhuas Yawmsaub,
  mej cov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub,
   ca le qhuas Yawmsaub.
  21Ca le qhuas Yawmsaub huv Xi‑oo,
   tug kws nyob huv Yeluxalee.

  Ca le qhuas Yawmsaub.