5

Singx Nzung 5

Daux Gaux Tov Ziouv Beu Jienv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Oix zuqc longc hlauv-ndongh nux. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, tov meih baeng m'normh muangx yie nyei waac.
   Tov muangx haiz yie njunh nyei qiex.
  2Yie nyei Hungh, yie nyei Tin-Hungh aah!
   Tov muangx yie heuc jienv nyei qiex
   weic zuqc yie dorng jienv meih daux gaux.
  3O Ziouv aac, lungh ndorm meih muangx duqv haiz yie nyei qiex,
   lungh ndorm nziouv yie jouh meih
   yaac zuov meih dau yie.
  4Meih se maiv zeiz a'hneiv waaic sic nyei Tin-Hungh.
   Orqv mienh maiv haih caux meih yiem.
  5Ceng-hlo nyei mienh maiv duqv souv meih nyei nza'hmien.
   Da'faanh zoux orqv nyei mienh meih nzorng haic.
  6Meih mietc nzengc gorngv-baeqc nyei mienh.
   Daix mienh nyei mienh caux nduov mienh nyei mienh,
   Ziouv youx haic.
  7Mv baac yie ganh aeqv, weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv haic mienh,
   yie ziouc duqv bieqc meih nyei biauv.
  Yie oix taaih meih,
   yaac hungx jienv meih nyei cing-nzengc biauv baaix.
  8O Ziouv aac, laaix yie nyei win-wangv,
   tov meih yienz yie gan meih zoux horpc nyei jauv.
  Tov bun yie yangh meih weic yie liuc leiz nyei jauv.
  9Win-wangv nyei nzuih maiv maaih zien waac.
   Ninh mbuo nyei hnyouv kungx oix zoux mietc.
  Ninh mbuo nyei jaang-hoh hnangv wetv tong nyei janx-daic zouv nor,
   ninh mbuo longc mbietc gorngv waac nduov mienh hnangv.
  10O Tin-Hungh aah! Tov dingc ninh mbuo nyei zuiz,
   bun ninh mbuo daav nyei za'eix hoic ninh mbuo ganh.
  Laaix ninh mbuo baamz nyei zuiz camv, zorqv ninh mbuo zunc cuotv mingh,
   weic zuqc ninh mbuo ngaengc meih.
  11Mv baac da'faanh kaux meih wuov deix oix zuqc orn-lorqc,
   bun ninh mbuo zanc-zanc njien-youh nyei baaux nzung.
  Tov beu jienv ninh mbuo,
   weic bun hnamv meih nyei mengh wuov deix
   kaux meih duqv njien-youh.
  12O Ziouv aac, meih ceix fuqv bun zoux horpc nyei mienh.
   Meih korv-lienh, beu jienv ninh mbuo hnangv torngv-baaih nor.