5

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Dùng ống sáo

1Xin Chúa nghiêng tai nghe tiếng con,
Lưu ý đến điều con thầm nguyện.
2Lạy Thượng Đế, Vua Chí Cao!
Xin nghe con kêu nài,
Vì con cầu khẩn với Ngài.
3Từ sáng sớm, con đà lên tiếng,
Trình bày khẩn nguyện và đợi chờ.
4Vì Chúa không hài lòng tội lỗi,
Người ác làm sao sống với Ngài?
5Kẻ kiêu căng tìm đường trốn tránh,
Chúa khinh ghét mọi người bất công,
6Tiêu diệt bọn điêu ngoa dối trá,
Gớm ghê phường hiếu sát, gạt lường.
7Về phần con,
Nhờ thiên ân vô hạn,
Cung kính vào thánh đường,
Sợ sệt thờ phượng Chúa.
8Xin dẫn con theo đường ngay thẳng,
Vì kẻ thù rình rập chung quanh,
Thương xót con, mở lối chỉ đường.
9Môi miệng họ trơn tru thơn thớt,
Nhưng lòng đầy nham hiểm gươm dao,
Cớ họng mở ra như cửa mộ,
Lưỡi đẩy đưa tán tỉnh lọc lừa.
10Chúa ôi, xin ra tay hình phạt,
Cho họ sa vào bẫy họ cài,
Trục xuất họ, vì tội vô kể,
Tội tranh chấp, nghịch thù Thượng Đế.
11Xin cho dân Chúa hưởng an vui,
Luôn reo mừng nhờ Chúa bảo toàn,
Và người kính yêu Ngài, hoan hỉ.
12Chúa giáng phúc trên người công chính,
Ân huệ Ngài phù hộ chở che.