5

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Wai Lăng

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh hăng hơdôm đing klơt.
  1Ơ Yahweh ăh, rơkâo Ih pơđi̱ng tơngia Ih kơ hơdôm boh hiăp kâo đa,
   laih anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ tơlơi kâo kwưh pơkrao.
  2Hơmư̆ bĕ tơlơi kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru,
   Ơ Ơi Adai jing Pơtao kâo hơi!
   Ƀơi Ih yơh kâo iâu laĭ.
  3Ơ Yahweh hơi, amăng rĭm mơguah yơh Ih hơmư̆ asăp hiăp kâo;
   amăng rĭm mơguah yơh kâo jao tơlơi kâo kwưh rơkâo kơ Ih,
   laih anŭn dŏ tơguan kơ Ih djru brơi.

  4Ih ƀu djơ̆ Ơi Adai jing Pô mơak hăng mơnuih sat ƀai ôh;
   Ih ƀu brơi ôh mơnuih jŭ̱ sat dŏ ƀơi anăp Ih.
  5Ƀing mơnuih pơgao ang ƀu dưi rai pơ anăp Ih ôh;
   Ih pơrơmut abih bang ƀing mơnuih ngă ƀrưh ƀai.
  6Ih pơrai hĭ abih bang ƀing hlơi pô pơhiăp ƀlŏr,
   laih anŭn Ih hơƀak drak kơ ƀing kiăng tuh drah mơnuih hăng ƀing pơƀlŏr kơ arăng.

  7Samơ̆ yuakơ tơlơi khăp hiam klă bă blai Ih yơh
   kâo dưi mŭt rai pơ sang Ih,
  laih anŭn dưi bon kơkuh ƀơi anăp anih rơgoh hiam Ih
   yuakơ kâo huĭ pơpŭ kơ Ih yơh.
  8Ơ Yahweh hơi, kâo hơmâo lu ƀing rŏh ayăt đơi,
   rơkâo kơ Ih dui ba bĕ kâo amăng jơlan djơ̆ Ih
  yuakơ kâo hơmâo lu ƀing rŏh ayăt đơi;
   laih anŭn kơčrâo bĕ jơlan Ih kơ kâo kiăng kơ đuaĭ tui.

  9Ƀu hơmâo tơlơi pơhiăp hơget ôh dưi đaŏ mơ̆ng amăng bah ƀing rŏh ayăt kâo;
   pran jua gơñu kơnơ̆ng kiăng kơ pơrai đôč.
  Đŏk gơñu pơhaih tơlơi sat ƀai hrup hăng sa boh pơsat pŏk kơhư ƀâo brŭ,
   laih anŭn jơlah gơñu pơhiăp bă hăng tơlơi pơhưč plư.
  10Ơ Ơi Adai hơi, klă̱ kơđi hăng pơkơhma̱l bĕ ƀing gơñu;
   brơi bĕ hơdôm hơdră mơneč gơñu pô pơlê̆ pơrơbuh hĭ gơñu.
  Puh pơđuaĭ hĭ bĕ ƀing gơñu mơ̆ng anăp Ih
   yuakơ tơlơi soh gơñu lu lin
   laih anŭn yuakơ ƀing gơñu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih.

  11Samơ̆ brơi bĕ abih bang hlơi pô dŏ kơdŏp amăng tơlơi pơgang Ih hơ̆k mơak,
   brơi bĕ ƀing gơñu adoh mơak nanao.
  Pơgang bĕ ƀing hlơi pô khăp kơ anăn Ih;
   kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơ̆k mơak amăng Ih.
  12Sĭt yơh, Ơ Yahweh ăh, Ih bơni hiam kơ hlơi pô tui gưt Ih;
   tơlơi khăp Ih pơgang hĭ ƀing gơ̆ hrup hăng sa boh khiơl yơh.