5

Thov Vaajtswv tsom kwm

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav tshuv raaj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj tig ntsej noog kuv tej lug,
   thov noog kuv lub suab quaj suab ntsaaj.
  2Kuv tug vaajntxwv hab kuv tug Vaajtswv,
   thov noog kuv lub suab quaj hu,
   tsua qhov kuv thov koj xwb.
  3Au Yawmsaub, taagkig sawv ntxuv
   koj yeej noog kuv lub suab thov,
  taagkig sawv ntxuv kuv tsaa kuv lub suab thov
   hab tog ntsoov.

  4Koj tsw yog tug Vaajtswv
   kws zoo sab rua txujkev limham,
   txujkev phem nrug koj nyob tsw tau le.
  5Tej tuabneeg khaav theeb
   sawv tsw tau ntawm koj lub qhov muag,
   koj ntxub txhua tug kws ua phem.
  6Koj muab cov kws has lug daag
   ua kuas puam tsuaj.
  Yawmsaub ntxub ntxaug tuabneeg noj nyoog
   hab cov kws daag ntxag.
  7Vem yog koj txujkev hlub ruaj khov
   muaj ntau nplua mag,
   kuv txhad nkaag tau rua huv koj lub tsev.
  Kuv yuav pe hawm ncaaj
   rua koj lub tuam tsev kws dawb huv,
   vem kuv fwm hab paub ntshai koj.
  8Au Yawmsaub, thov koj coj kuv taug
   koj txujkev ncaaj nceeg.
  Vem yog kuv muaj yeeb ncuab,
   thov koj ua koj txujkev ncaaj rua kuv.

  9Puab lub qhov ncauj tsw muaj ib lu lug tseeb,
   puab lub sab tsuas yog xaav
   ua kuas puam tsuaj xwb,
  puab lub roj paas yog lub qhov ntxaa
   kws qheb quas lug,
  puab tug nplaig has lug
   qaab rog qaab ntse xwb.
  10Au Vaajtswv, thov ca puab rws puab lub txem,
   ca puab qaug rua huv puab tej tswvyim phem.
  Vem tej kev txhum kws puab ua ntau kawg le,
   thov muab puab laim pov tseg,
   tsua qhov puab tub faav xeeb rua koj lawm.

  11Thov ca txhua tug kws cawm sav rua huv koj
   tau sab xyiv faab,
  ca puab hu nkauj zoo sab xyiv faab tsw tu le.
   Thov koj tsom kaav tsom kwm puab,
  sub cov kws nyam koj lub npe
   txhad xyiv faab rua huv koj.
  12Au Yawmsaub, koj foom koob moov
   rua tug kws ncaaj nceeg,
  koj muab koj txujkev hlub roog nwg
   ib yaam nkaus le daim phaj hlau thaiv.