62

Kơjăp Hơđơ̆ng Amăng Tơlơi Ơi Adai Pơgang

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Jua pơmĭn kâo dŏ rơnŭk rơnua kơnơ̆ng amăng hơjăn Ơi Adai đôč,
   yuakơ Ñu yơh či rai pơklaih hĭ kâo.
  2Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh jing kar hăng pơtâo prŏng pơgang hăng pơklaih kâo;
   Ñu yơh jing anih kơđông kơjăp kâo,
   tui anŭn sĭt kâo ƀu či lê̆ rơbuh hĭ ôh.

  3Hơbĭn sui dơ̆ng abih bang ƀing gih ăt kơsung taih kiăng kơ pơrai hĭ kơnơ̆ng sa čô mơnuih đôč,
   jing pô ƀu kơtang hloh kơ sa boh bơnư̆ jŏh răm ôh lĕ?
  4Ƀing gih kơnơ̆ng kiăng kơ pơtrŭn hĭ gơ̆ mơ̆ng anih pơpŭ pơyom gơ̆ đôč;
   tơlơi ƀing gih ƀlŏr yơh pơmơak ƀing gih.
  Ƀing gih pơhiăp boh hiăp bơni hiam hăng amăng bah gih,
   samơ̆ amăng pran jua gih, ƀing gih hơtŏm păh kơ gơ̆.

  5Jua pơmĭn kâo dŏ rơnŭk rơnua kơnơ̆ng amăng hơjăn Ơi Adai đôč,
   yuakơ kâo čang rơmang amăng Ñu yơh.
  6Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh jing kar hăng pơtâo prŏng pơgang hăng pơklaih kâo;
   Ñu yơh jing anih kơđông kơjăp kâo,
   tui anŭn kâo ƀu či lê̆ rơbuh hĭ ôh.
  7Tơlơi pơklaih kâo laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom kâo kơnang ƀơi Ơi Adai yơh;
   Ñu yơh jing kar hăng boh pơtâo prŏng hăng kơtang pơgang kâo;
   Ñu yơh jing anih dŏ kơđap kơ kâo.

  8Đaŏ kơnang amăng Ơi Adai nanao bĕ, Ơ ƀing ană plei kâo hơi.
   Ruai bĕ kơ Ñu abih bang tơlơi rŭng răng amăng pran jua gih,
   yuakơ Ñu yơh jing anih dŏ kơđap ta.

  9Samơ̆ bơ kơ abih bang mơnuih mơnam, ƀing gơñu kơnơ̆ng jing hrup hăng ayŭh suă jua đôč;
   mơnuih luă gŭ ƀôdah mơnuih yom kơdrưh le̱ng kơ jing đôč đač kar kaĭ soh sel.
  Pioh bĕ ƀing gơñu ƀơi gơnam pơkơtraŏ, sĭt ƀing gơñu ƀu kơtraŏ ôh;
   ƀing gơñu djhôl hloh kơ ayŭh suă jua yơh.
  10Anăm đaŏ kơnang amăng tơlơi plŏm ƀlŏr ôh;
   anăm pơư pơang kơ hơdôm gơnam hơmâo mơ̆ng tơlơi klĕ dŏp ôh;
  laih anŭn wơ̆t tơdah khul tơlơi pơdrŏng săh gih đĭ tui,
   anăm brơi pran jua gih kơnang ƀơi hơdôm gơnam pơdrŏng anŭn ôh.

  11Ơ Ơi Adai hơi, hơmâo lu wơ̆t laih Ih hơmâo pơhiăp
   laih anŭn kâo hơmâo hơmư̆ laih tui anai:
   Tơlơi dưi mơyang jing lŏm kơ Ñu,
  12laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ih jing dŏ nanao.
   Ih pô yơh, Ơ Yahweh ăh, či bơni hiam ƀôdah pơkơhma̱l rĭm čô tui hăng khul bruă gơ̆ ngă.