32

Tơlơi Pơhaih Laih Anŭn Tơlơi Pap Brơi

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô tơlơi wĕ wŏ ñu Yahweh pap brơi laih,
   tơlơi soh ñu Yahweh lŏm hĭ laih.
  2Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô tơlơi sat ñu Yahweh ƀu yap pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu ôh,
   laih anŭn jua pơmĭn ñu ƀu hơmâo ôh tơlơi pleč ƀlŏr.

  3Tơdang kâo dŏ rơiăt hơngah ƀu pơhaih hĭ ôh tơlơi soh kâo,
   tơlang tơleh kâo tơdu rơmơ̆n yơh yuakơ kâo pơkrao hia amăng abih hrơi.
  4Ơ Yahweh hơi, hrơi hăng mlam mơtam tơngan Ih pơkơhma̱l hĭ kâo;
   tơlơi kơtang kâo hrŏ tơdu hĭ laih abih bang,
   kar hăng kơhŭl ia thu rơngiă hĭ amăng tơlơi pơiă bơyan pha̱ng.

  5Giŏng anŭn, Kâo pơrơđah hĭ tơlơi soh kâo kơ Ih;
   kâo ƀu pơdŏp ôh hơdôm tơlơi sat kâo hơmâo ngă laih.
  Kâo laĭ, “Kâo či pơhaih abih tơlơi wĕ wŏ kâo kơ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh,”
   tui anŭn Ih pap brơi kơ kâo laih anŭn abih bang tơlơi soh sat kâo rơngiă hĭ yơh.

  6Hơnŭn yơh, brơi bĕ abih bang ană plei tŏng ten Ih iâu laĭ kơ Ih,
   tơdang ƀing gơñu dưi hơduah ƀuh Ih;
  sĭt yơh tơdang glung ia li̱ng prŏng tŭn rai,
   ia anŭn ƀu či lip truh pơ ƀing gơñu ôh.
  7Ih jing anih kâo đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo;
   Ih či pơklaih hĭ kâo mơ̆ng tơlơi rŭng răng.
  Ƀing adơi ai kâo adoh kraih jum dar kâo,
   yuakơ Ih pơklaih laih kâo.

  8Yahweh laĭ kơ kâo tui anai, “Kâo či pơtô kơ ih jơlan ih năng rơbat nao;
   Kâo či djru pơmĭn kơ ih laih anŭn mơta Kâo či wai lăng ih yơh.
  9Anăm ih jing kar hăng aseh ƀôdah aseh glưn ôh;
   jing hlô mơnơ̆ng arăng khŏm yua glang hăng hrĕ git kăh kiăng kơ gơñu dưi thâo pơpă či nao ƀôdah dơ̆ng glaĭ.”
  10Ƀing sat ƀai či khŏm tŭ ruă nuă lu yơh,
   samơ̆ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yahweh,
   ñu anŭn Ơi Adai či wang dar hăng tơlơi khăp hiam klă Ñu kiăng kơ răng pơgang yơh.

  11Hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing tơpă hơnơ̆ng hơi, yuakơ tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih,
   dreo mơak bĕ, Ơ abih bang ƀing gih jing ƀing hơmâo jua pơmĭn tơpă hiam.