32

Leeg txem hab zaam txem

Zaaj nkauj Maxakhi kws Tavi sau.
  1Tug kws tau kev zaam txem
   tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws nwg tej kev txhum
   raug muab faus lawm.
  2Tug kws Yawmsaub tsw suav nwg tej kev txhum
   kuj tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws tsw muaj kev daag ntxag
   huv nwg lub sab.

  3Thaus kuv tsw tau leeg txem,
   kuv lub cev kuj sem zuj zug moog,
  vem yog kuv ntsaaj quas lawg
   taag naj taag nub.
  4Koj txhais teg nyaav rua sau kuv
   nruab nub mo ntuj,
  kuv tug zug kuj qhuav taag
   yaam le raug tshaav ntuj kub thaus ntuj qhua.
  5Kuv txawm leeg kuv lub txem rua koj,
   kuv tsw npog kuv tej kev phem kev qas ca.
  Kuv has tas, “Kuv yuav leeg
   kuv tej kev faav xeeb rua Yawmsaub,”
   mas koj txhad zaam kuv tej kev txhum txem.

  6Vem le nuav ca txhua tug kws fwm koj
   thov koj rua thaus tseed ntswb tau koj.
  Thaus dej nyaab heev,
   kev txom nyem yuav lug tsw txug tug hov.
  7Koj yog kuv lub chaw nraim cev,
   koj tsom kwm tsw pub kuv raug kev ceblaaj,
   koj muab zaaj nkauj kws qhuas tas
   kuv dim lawm lug qhwv nkaus kuv.

  8Kuv yuav coj hab qha koj txug txujkev
   kws tswm nyog koj taug.
   Kuv yuav saib ntsoov koj taw qha koj.
  9Koj tsw xob ua le tug neeg hab tug luj txwv
   kws tsw txawj nkaag sab,
  kws yuav tsum khi looj thawb hab saam xauv,
   yog tsw ua le ntawd
   nwg yuav tsw nrug koj moog.
  10Tug tuabneeg limham
   raug kev txom nyem ntau heev,
  tassws txujkev hlub kws ruaj khov
   xov vej tug kws tso sab rua Yawmsaub.
  11Mej cov kws ncaaj nceeg 'e,
   ca le zoo sab hab xyiv faab rua Yawmsaub,
  mej cov kws lub sab ncaaj 'e,
   txhua tug ca le qw zoo sab.