97

Ơi Adai Jing Pô Git Gai Prŏng Glông Hloh

  1Yahweh yơh jing pơtao git gai, brơi bĕ kơ abih bang mơnuih ƀơi lŏn tơnah hơ̆k mơak!
   Wơ̆t tơdah ƀing mơnuih dŏ amăng plao ia ataih, brơi bĕ ƀing gơñu hơ̆k kơdơ̆k!
  2Kơthul laih anŭn kơnăm mơmŏt kơpa̱l wang dar Ñu;
   Ñu git gai wai lăng mơ̆ng grê pơtao Ñu hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn djơ̆ tơpă yơh.
  3Apui nao gah anăp Ñu
   laih anŭn čuh pơrai hĭ ƀing rŏh ayăt jum dar Ñu.
  4Kơmlă Ñu klă̱ rơđah adai lŏn,
   laih anŭn lŏn tơnah tơtư̆ tơtơ̆ng yơh kar hăng mơnuih ƀuh laih anŭn huĭ tơtư̆ yơh.
  5Khul čư̆ čan lê̱k hĭ kar hăng hlĭn ƀơi anăp Yahweh,
   jing ƀơi anăp Khua Yang git gai abih bang lŏn tơnah yơh.
  6Khul tal adai adih pơrơđah tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu,
   laih anŭn abih bang ƀing kơnung djuai lŏn čar ƀuh tơlơi ang yang Ñu.

  7Abih bang ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah;
   jing ƀing pơư pơang kơ khul rup trah gơñu, či tŭ tơlơi mlâo mlañ yơh,
   Ơ abih bang ƀing yang rơba̱ng ăh, kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu!

  8Ơ Yahweh ăh, ƀing ană plei Yerusalaim hơmư̆ laih anŭn hơ̆k mơak yơh,
   laih anŭn ƀing ană plei khul plei pla Yudah pơkŏn hơ̆k kơdơ̆k yơh
   yuakơ Ih phat kơđi ƀing kơtư̆ juă gơñu.
  9Ơ Yahweh ăh, Ih yơh jing Pô Prŏng Glông Hloh kơ abih bang lŏn tơnah;
   Ih yơh jing prŏng glông hloh kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng.

  10Ơ ƀing hlơi pô khăp kơ Yahweh, brơi kơ ƀing gih pơrơmut bĕ kơ tơlơi sat ƀai,
   yuakơ Ñu yơh răk wai tơlơi hơdip ƀing ană plei tŏng ten Ñu,
   laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ƀing sat ƀai.
  11Tơlơi bơngač pơčrang ƀơi ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng,
   laih anŭn ƀing mơnuih hơmâo pran jua djơ̆ tơpă hơ̆k mơak biă mă.
  12Hơ̆k mơak bĕ yuakơ tơlơi bruă Yahweh hơmâo ngă laih, Ơ ƀing tơpă hơnơ̆ng hơi,
   laih anŭn bơni hơơč bĕ kơ anăn rơgoh hiam Ñu.