97

Vaajtswv muaj fwjchim kaav taag nrho ib puas tsaav yaam

  1Yawmsaub ua vaajntxwv kaav.
   Ca nplajteb xyiv faab,
  ca tej tebchaws kws coob kawg
   ntawm ntug havtxwv zoo sab.
  2Muaj fuab hab muaj qhov tsaus ntuj nti
   nyob vej nwg,
  txujkev ncaaj nceeg
   hab qhov kws txav txem ncaaj yog lub taw
   tag nwg lub zwm txwv.
  3Muaj suavtawg cig ua nwg ntej
   hab hlawv nwg tej yeeb ncuab
   kws nyob ib ncig.
  4Nwg tej tsag lig xub ci nplaag thoob qaab ntuj,
   lub nplajteb pum hab tseeg quas nkawg.
  5Tej roob yaaj pes ntsuav le cab ntaab
   rua ntawm Yawmsaub xubndag,
  rua ntawm tug Tswv kws kaav
   taag nrho lub nplajteb lub xubndag.

  6Lub ntuj tshaaj tawm nwg txujkev ncaaj nceeg
   hab ib tsoom tuabneeg suavdawg
   pum nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab.
  7Txhua tug kws pe txoov daab raug txaaj muag,
   yog cov kws khaav txug puab tej daab
  kws tsw muaj qaabhau.
   Tej timtswv huvsw pe ntawm nwg xubndag.
  8Xi‑oo tau nov mas zoo sab,
   hab Yuta tej ntxhais xyiv faab,
   vem yog Vaajtswv koj lug txav txem.
  9Au Yawmsaub, koj yog tug Luj Dua Ndais
   sau lub nplajteb huvsw,
   koj sab dhau tej timtswv huvsw ntau npaug.

  10Yawmsaub hlub cov kws ntxub kev phem,
   nwg tsom kwm
   nwg cov tuabneeg dawb huv txujsa,
  nwg cawm puab dim
   huv cov tuabneeg limham txhais teg.
  11Txujkev kaaj ci rua cov tuabneeg ncaaj nceeg,
   hab txujkev xyiv faab muaj rua
   cov tuabneeg sab ncaaj.
  12Mej cov kws ncaaj nceeg,
   ca le zoo sab rua huv Yawmsaub,
   hab ua tsaug nwg lub npe kws dawb huv.