24

Vua Vinh Hiển Vào Si-ôn

Thơ của Ða-vít

  1Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về CHÚA;
  Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài,
  2Vì Ngài đã đặt nền nó trên các đại dương,
  Và Ngài lập nó vững vàng trên các luồng nước.

  3Ai có thể lên núi của CHÚA?
  Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
  4Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng,
  Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không,
  Và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.
  5Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của CHÚA,
  Và sẽ được Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu mình, kể là công chính.
  6Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa,
  Những người tìm kiếm mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

  7Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên;
  Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngất cao lên,
  Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
  8Vua vinh hiển nầy là ai?
  Ấy là CHÚA đại quyền đại năng,
  Ngài là CHÚA vạn năng ở giữa chiến trận.
  9Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên;
  Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngất cao lên,
  Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
  10Vua vinh hiển nầy là ai?
  Ấy là CHÚA các đạo quân,
  Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)