24

Hlơi Jing Pô Pơtao Prŏng Lĕ?

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Lŏn tơnah laih anŭn abih bang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă amăng anŭn jing lŏm kơ Yahweh soh sel;
   sĭt lŏn tơnah laih anŭn abih bang mơnuih mơnam hơdip ƀơi anŭn jing ƀing lŏm kơ Ñu yơh.
  2Ñu yơh hrih pơjing lŏn thu ƀơi tŏng krah ia rơsĭ
   laih anŭn pơkra atur lŏn tui hăng anŭn amăng ia rơsĭ dơlăm.

  3Hlơi hơmâo tơlơi dưi kiăng đĭ nao pơ Ziôn jing bŏl čư̆ Yahweh lĕ?
   Hlơi dưi mŭt nao amăng Sang Yang rơgoh hiam Ñu lĕ?
  4Anŭn jing ƀing hlơi pô tơngan gơñu ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn jua pơmĭn gơñu pơmĭn tơlơi jơngeh yơh,
   jing ƀing jua bơngăt gơñu ƀu kơkuh pơpŭ ôh kơ rup trah
   laih anŭn kŏn ƀuăn rơ̆ng ƀlŏr lơi.
  5Yahweh yơh či bơni hiam kơ ƀing gơñu,
   laih anŭn Ơi Adai jing Pô pơklaih gơñu yơh či yap ƀing gơñu jing ƀing ƀu ngă soh ôh.
  6Anŭn jing ƀing mơnuih hơduah sem Ơi Adai,
   jing ƀing rai hơduah sem ƀô̆ mơta Ơi Adai Yakôb yơh.

  7Pŏk prŏng phing phang bĕ, Ơ ƀing wai khul amăng ja̱ng hơi!
   Pŏk bĕ khul bah amăng sang yang đưm đă adih!
   Tui anŭn, Pơtao ang yang prŏng dưi mŭt rai yơh.
  8Hlơi jing pô Pơtao ang yang prŏng anai lĕ?
   Ñu yơh jing Yahweh, Pô kơtang mơyang laih anŭn dưi kơtang yơh,
   jing Yahweh, Pô dưi hĭ amăng tơdron blah.
  9Pŏk prŏng phing phang bĕ, Ơ ƀing wai khul amăng ja̱ng hơi!
   Pŏk bĕ khul bah amăng đưm đă adih!
   Tui anŭn, Pơtao ang yang prŏng dưi mŭt rai yơh.
  10Hlơi jing pô Pơtao ang yang prŏng anai lĕ?
   Anŭn jing Yahweh Dưi Kơtang yơh,
   Ñu yơh jing Pơtao ang yang prŏng!