99

Ca Tụng CHÚA Vì Sự Gắn Bó của Ngài với I-sơ-ra-ên

  1CHÚA trị vì, muôn dân khá run sợ!
  Ngài ngự giữa các chê-ru-bim, trái đất khá run lên.
  2CHÚA thật vĩ đại ở Si-ôn;
  Ngài thật cao quý hơn tất cả các dân các nước.
  3Nguyện họ ca tụng danh lớn lao và đáng sợ của Ngài.
  Ngài là Thánh!
  4Lạy Vua quyền năng,
  Ðấng yêu công lý;
  Ngài lập sự công bằng;
  Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp.
  5Hãy tôn ngợi CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;
  Ngài là Thánh!

  6Mô-sê và A-rôn là những người trong vòng các tư tế;
  Sa-mu-ên ở trong số những người cầu khẩn danh Ngài;
  Họ đã kêu cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời họ.
  7Từ trong đám mây, Ngài đã phán với họ;
  Họ đã tuân giữ các mạng lịnh Ngài và vâng theo các luật lệ Ngài ban cho họ.

  8Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã đáp lời họ;
  Khi đối xử với họ, Ngài thật là Ðức Chúa Trời hay dung thứ,
  Dẫu Ngài có sửa phạt họ vì những điều sai phạm họ làm.
  9Hãy tôn ngợi CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Hãy thờ phượng Ngài trên núi thánh của Ngài,
  Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, là thánh.