33

Ca Ngợi Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Bảo Tồn

  1Hỡi những người ngay lành, hãy vui vẻ ca ngợi CHÚA;
  Sự ca ngợi Ngài thật thích hợp với người ngay thật.
  2Hãy dùng hạc cầm dâng lời cảm tạ CHÚA;
  Hãy dùng thập huyền cầm ca hát tôn vinh Ngài.
  3Hãy hát cho Ngài một bài ca mới;
  Khá đàn thật hay, hòa nhịp với tiếng reo mừng.

  4Vì lời CHÚA thật đúng;
  Mọi việc của Ngài đều được thực hiện trong sự thành tín.
  5Ngài yêu mến công chính và công lý;
  Cả thế gian đầy dẫy tình thương của Ngài.
  6Nhờ lời CHÚA, các tầng trời được dựng nên;
  Bởi hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể liền hiện hữu.
  7Ngài gom nước biển lại thành một khối;
  Ngài chứa nước trong các vực sâu.

  8Hỡi cả thế gian, hãy kính sợ CHÚA;
  Hỡi các dân tộc trên thế gian, hãy khiếp sợ Ngài,
  9Vì khi Ngài phán, muôn vật liền hiện hữu;
  Ngài ra lịnh, tất cả được đứng vững vàng.

  10CHÚA làm bại mưu các nước;
  Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không.
  11Còn ý định của CHÚA cứ được vững lập đến đời đời;
  Các ý chỉ của lòng Ngài còn từ đời nọ đến đời kia.
  12Phước cho nước nào có CHÚA là Thần của mình,
  Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.

  13CHÚA từ trời nhìn xuống;
  Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.
  14Từ nơi Ngài ngự, Ngài quan sát mọi người trên đất.
  15Ngài đã dựng nên lòng dạ của mọi người,
  Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.
  16Chẳng có vua nào được cứu nhờ có quân đội mạnh;
  Chẳng có chiến sĩ dũng cảm nào được cứu nhờ sức lực của mình.
  17Nhờ vào ngựa để được chiến thắng là hy vọng hão huyền;
  Dù ngựa có sức mạnh, nó cũng chẳng cứu được ai.
  18Kìa, mắt CHÚA đang nhìn xem những người kính sợ Ngài,
  Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,
  19Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,
  Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.

  20Linh hồn chúng ta trông cậy CHÚA;
  Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.
  21Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,
  Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh của Ngài.
  22CHÚA ôi, nguyện tình thương của Ngài ở trên chúng con,
  Y như những gì chúng con đã hy vọng nơi Ngài.