27

Lòng Tin Vững Vàng Nơi CHÚA

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA là ánh sáng và Ðấng Giải Cứu của tôi;
  Tôi sẽ sợ ai?
  CHÚA là đồn lũy bảo vệ mạng sống tôi;
  Tôi sẽ hãi hùng ai?

  2Khi những kẻ gian ác đến với tôi, định ăn tươi nuốt sống tôi,
  Những kẻ thù và kẻ nghịch của tôi đều té nhào và ngã quỵ.

  3Dầu cả một đạo quân vây quanh tôi,
  Lòng tôi sẽ chẳng sợ;
  Dầu cả một cuộc chiến tranh nổi lên chống lại tôi,
  Tôi vẫn cứ vững lòng.

  4Tôi chỉ xin CHÚA một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy;
  Ðó là tôi được ở trong nhà của CHÚA trọn đời mình,
  Ðể có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của CHÚA,
  Và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài,

  5Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong nơi Ngài ngự;
  Ngài sẽ giấu tôi trong nơi bí mật của đền tạm Ngài;
  Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá vững chắc.

  6Bấy giờ đầu tôi sẽ được ngước lên giữa đám quân thù vây quanh;
  Trong đền tạm Ngài, tôi sẽ dâng các của lễ cùng với tiếng reo mừng cảm tạ;
  Tôi sẽ ca hát, thật vậy, tôi sẽ ca hát tôn ngợi CHÚA.

  7Xin nghe con, CHÚA ôi, khi con cất tiếng kêu cầu,
  Xin tỏ lòng khoan dung đối với con và nhậm lời con.
  8Khi Ngài phán, “Hãy tìm kiếm mặt Ta,”
  Lòng con đáp lại, “CHÚA ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”
  9Xin đừng lánh mặt Ngài khỏi con;
  Xin đừng xua đuổi con khi Ngài nổi giận,
  Vì chỉ Ngài là nguồn giúp đỡ của con;
  Xin đừng hất hủi con hoặc từ bỏ con,
  Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con.
  10Nếu cha mẹ con từ bỏ con,
  Cầu xin CHÚA tiếp nhận con.

  11CHÚA ôi, xin dạy con đường lối của Ngài,
  Vì cớ những kẻ thù của con, xin dẫn con đi trong đường ngay nẻo chánh.
  12Xin đừng để con rơi vào ý đồ của những kẻ thù ghét con;
  Vì chúng đã tạo ra những lời chứng dối để hại con,
  Vì chúng đang thở ra toàn làn hơi hung bạo.

  13Ôi, nếu tôi không tin rằng tôi sẽ thấy lòng tốt của CHÚA trong cõi người sống,
  Hẳn tôi đã ngã lòng rồi.
  14Hãy trông cậy CHÚA.
  Hãy mạnh mẽ lên.
  Hãy vững lòng bền chí.
  Phải, hãy trông cậy CHÚA.