12

Xin Ðức Chúa Trời Giúp Ðỡ Ðể Ðối Phó Với Kẻ Xấu

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu nhạc buồn

  1CHÚA ôi, xin giúp đỡ con, vì những người tin kính đạo đức không còn nữa;
  Những người đáng tin cậy đã biến mất giữa con cái loài người.
  2Người ta nói với nhau toàn những lời giả dối;
  Họ dùng môi dua nịnh và sự hai lòng để nói với nhau.

  3Cầu xin CHÚA cắt bỏ mọi môi dua nịnh
  Và mọi lưỡi nói những lời kiêu ngạo;
  4Tức những kẻ nói rằng, “Nhờ lưỡi mình, chúng ta sẽ thắng;
  Ðược hay mất là nhờ môi miệng của ta, chứ chẳng phải nhờ Ðấng Thiêng Liêng nào giúp cả.”

  5CHÚA phán, “Vì những người nghèo khó đang bị áp bức,
  Vì những người cùng khốn đang rên xiết kêu van,
  Nên bây giờ Ta phải trỗi dậy;
  Ta sẽ đặt họ vào nơi an toàn, chỗ họ hằng ao ước.”
  6Lời CHÚA là những lời tinh khiết;
  Như bạc được luyện trong lò gốm, luyện sạch đến bảy lần.

  7CHÚA ôi, xin Ngài gìn giữ họ;
  Xin Ngài luôn luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ nầy,
  8Vì những kẻ gian ác đang đi quanh rình rập bốn bên,
  Trong khi điều xấu cứ được đề cao giữa con cái loài người.