29

Tiếng của CHÚA Thật Uy Linh

Thơ của Ða-vít

  1Hãy quy về cho CHÚA, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;
  Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển và quyền uy;
  2Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;
  Hãy thờ phượng CHÚA trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.

  3Tiếng của CHÚA vang dội trên mặt các đại dương;
  Ðức Chúa Trời vinh hiển đã cho sấm sét nổ vang;
  CHÚA đã cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.

  4Tiếng của CHÚA đầy quyền uy;
  Tiếng của CHÚA thật oai nghiêm.

  5Tiếng của CHÚA làm gãy các cây bá hương;
  Thật vậy, CHÚA bẻ gãy các cây bá hương ở Li-băng.
  6Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,
  Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.

  7Tiếng của CHÚA phát ra những lằn lửa;
  8Tiếng của CHÚA làm rúng động đồng hoang;
  CHÚA làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.

  9Tiếng của CHÚA khiến những cây sồi cong cành,
  Làm cho rừng trụi lá,
  Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”

  10CHÚA ngự trị trên cơn hồng thủy;
  Thật vậy, CHÚA ngự trên ngai làm Vua đời đời.
  11Cầu xin CHÚA ban sức mạnh cho con dân Ngài;
  Cầu xin CHÚA ban phước bình an cho con dân Ngài.