9

Cảm Tạ CHÚA về Sự Phán Xét Công Bình

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Mút La-bên

  1Con sẽ hết lòng dâng lời cảm tạ CHÚA;
  Con sẽ nói cho mọi người biết những việc kỳ diệu của Ngài.
  2Con sẽ hân hoan và hớn hở trong Ngài;
  Con sẽ ca tụng danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao.

  3Khi những kẻ thù của con quay trở lại,
  Chúng sẽ phải ngã xuống và bị diệt vong trước mặt Ngài,
  4Vì Ngài binh vực quyền lợi của con và duyên cớ của con;
  Ngài ngự trên ngai và phán xét công minh.

  5Ngài quở trách các dân;
  Ngài hủy diệt những kẻ ác;
  Ngài xóa tên chúng nó đời đời bất tận.
  6Kẻ thù của con đã bị kết liễu trong hoang tàn vĩnh viễn;
  Những thành trì mà Ngài đã diệt trừ, dù kỷ niệm về chúng cũng chẳng còn;

  7Nhưng CHÚA sẽ còn lại đời đời;
  Ngài đã lập ngôi Ngài để xét đoán.
  8Ngài sẽ phán xét thế gian theo lẽ công chính;
  Ngài sẽ xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

  9CHÚA là nơi nương náu cho những người bị hà hiếp;
  Ngài là chỗ ẩn núp trong lúc bị nguy nan.
  10Phàm ai biết đến danh Ngài sẽ để lòng tin cậy Ngài,
  Vì CHÚA ôi, Ngài không bỏ rơi những ai tìm kiếm Ngài.

  11Hãy ca tụng CHÚA, Ðấng ngự tại Si-ôn;
  Hãy rao ra những công việc của Ngài giữa các dân.
  12Vì Ðấng báo thù kẻ gây đổ máu đã nhớ lại họ,
  Ngài không quên tiếng kêu cầu của những người khốn khổ.

  13Xin thương xót con, CHÚA ôi;
  Xin đoái xem những khổ đau con chịu vì những kẻ ghét con;
  Xin nhấc đưa con ra khỏi cổng của tử thần,
  14Ðể con có thể thuật lại mọi sự hầu ca ngợi Ngài nơi các cổng của Ái Nữ Si-ôn,
  Hầu bày tỏ niềm vui vì được hưởng ơn giải cứu của Ngài.

  15Các dân đã lún sâu vào hố chúng đào;
  Chân chúng đã vướng vào bẫy chúng giăng.
  16CHÚA đã bày tỏ Ngài ra khi Ngài thi hành sự đoán phạt;
  Kẻ ác đã bị mắc vào bẫy do chính tay nó đã gài. (Hãy suy gẫm – Sê-la)
  17Kẻ ác sẽ đi vào âm phủ;
  Mọi dân quên Ðức Chúa Trời cũng sẽ như vậy.

  18Người thiếu thốn sẽ chẳng bị bỏ quên luôn luôn,
  Người nghèo khó sẽ chẳng bị thất vọng mãi mãi.

  19CHÚA ôi, xin trỗi dậy, xin đừng để loài người thắng hơn.
  Nguyện các dân bị xét xử trước mặt Ngài.
  20Xin làm cho họ sợ hãi, CHÚA ôi,
  Xin để các dân biết rằng họ chẳng qua chỉ là loài người. (Sê-la)