12

Thov Vaajtswv paab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Semini. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj paab,
   vem tsw tshuav cov tuabneeg kws fwm koj lawm,
  hab cov kws xwb rua koj
   pluj taag huv ib tsoom tuabneeg lawm
  2Txhua tug daag kwvtij zej zog,
   puab ncauj qaab rog nplaig qaab ntse
   hab muaj ob lub sab.

  3Thov Yawmsaub txav txhua tug
   lub qhov ncauj qaab rog,
   hab tug nplaig khaav theeb heev hov pov tseg,
  4yog cov kws has tas,
   “Peb tug nplaig yuav kov yeej xwb,
  peb lub qhov ncauj yog peb le.
   Leejtwg yuav kaav tau peb?”

  5Yawmsaub has tas,
   “Kuv yuav sawv tseeg taamswm nuav,
  tsua qhov tug pluag raug quab yuam
   hab tug txom nyem quaj ntsaaj quas lawg.
  Kuv yuav tso puab rua huv qhov chaw
   kws nyob tso sab plhuav
   kws puab ntshaw moog nyob.”
  6Yawmsaub tej lug cog tseg
   yog tej lug kws dawb huv,
  zoo le cov tseem nyaj kws muab hlawv
   huv cub thee kws nyob huv peg teb,
  yog cov tseem nyaj
   kws muab nchuav xyaa zag.

  7Au Yawmsaub, thov koj tsom kwm peb,
   thov tiv thaiv kuas peb dim
   cov tuabneeg tam nuav.
  8Cov tuabneeg phem ncig moog ncig lug
   ntawm peb txhua faab,
  rua thaus ib tsoom tuabneeg
   qhuas ntxhas kev phem kev qas.