12

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru Pơklaih Ƀing Israel

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh hăng go̱ng.
  1Djru ƀing gơmơi đa, Ơ Yahweh hơi!
   Ƀu hơmâo dơ̆ng tah mơnuih tơpă hơnơ̆ng amăng ƀing gơmơi,
   laih anŭn arăng hơduah ƀu ƀuh tah ƀing mơnuih tŏng ten.
  2Abih bang ƀing gơñu pơhiăp ƀlŏr hăng tơdruă;
   tơƀông gơñu pơblư̆ pơƀlŏr hĭ tơdruă gơñu hăng tơlơi pơhưč plư.

  3Ơ Yahweh, rơkâo kơ Ih pơrơiăt hĭ bĕ abih bang bah jơlah plư pleč anŭn!
   Kơđŏt hĭ bĕ hơdôm amăng bah pơgao ang pơhiăp tui anai,
  4“Hăng hơdôm tơlơi ƀing ta pơhiăp mơ̆ng amăng bah ta yơh, ƀing ta mă hơmâo hơget tơlơi ta kiăng.
   Ƀing ta či pơhiăp hăng bah jơlah ta hơget tơlơi ta pơmĭn kiăng yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơkhư̆ hĭ ƀing ta.”

  5Yahweh laĭ tui anai, “Kâo ƀuh laih arăng kơtư̆ juă ƀing mơnuih rin ƀun
   laih anŭn hơmư̆ tơlơi ur pơkrao ƀing kơƀah kiăng anŭn;
  tui anŭn ră anai Kâo či rai tañ yơh;
   Kâo či pha brơi kơ ƀing gơ̆ tơlơi rơnŭk rơnua jing tơlơi ƀing gơ̆ dŏ čang tơguan yơh.”
  6Khul tơlơi ƀuăn Yahweh jing boh hiăp sĭt yơh;
   tơlơi ƀuăn anŭn jơngeh hiam hrup hăng amrăk arăng čruih amăng tơpur apui lŏn
   tơl jing hĭ rơgoh soh sel.

  7Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih wai pơgang bĕ ƀing gơmơi,
   laih anŭn răng pơgang bĕ ƀing gơmơi mơ̆ng mơnuih sat anŭn hlŏng lar,
  8Wơ̆t tơdah ƀing mơnuih sat ƀai juăt hyu ngă ang laih amăng djŏp djang anih,
   laih anŭn ƀing gơñu kơnơ̆ng thâo bơni hơơč kơ tơlơi sat ƀai đôč yơh.