12

Singx Nzung 12

Daux Gaux Tov Ziouv Tengx Hingh Jiex Orqv Mienh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux se^me^nitv. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aah! Tov meih tengx yie mbuo, weic zuqc maiv maaih kuv mienh aqv.
   Yiem baamh mienh mbu'ndongx ziepc zuoqv nyei mienh zutc nzengc mi'aqv.
  2Dauh dauh gorngv-baeqc nduov ganh nyei juangc laangz mienh.
   Ninh mbuo nyei nzuih gorngv waac mbiaangc ceng mienh,
   yaac maaih i diuc hnyouv.
  3Tov Ziouv gaatv guangc ceng weic nduov mienh a'hneiv nyei yietc zungv nzuih meix
   caux bungx waac-maux, ceng-hlo wuov deix mienh nyei mbietc.
  4Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo haih bangc yie mbuo nyei mbietc hingh jiex.
   Yie mbuo nyei nzuih meix benx yie mbuo ganh nyei. Haaix dauh zoux yie mbuo nyei ziouv?”
  5Ziouv gorngv, “Yie ih zanc oix jiez daaih
   weic zuqc jomc nyei mienh zuqc zeix,
   doh naanc mienh njunh jienv yiem.
  Yie oix bun ninh mbuo baengh orn nyei yiem
   dongh ninh mbuo maaih lamh hnamv oix duqv yiem nyei dorngx.”
  6Ziouv nyei waac se cing-nzengc nyei waac,
   hnangv longc louh douz sinx jiex siec nzunc zien haic nyei nyaanh nor.
  7O Ziouv aac, meih zungv beu jienv yie mbuo,
   meih oix goux jienv yie mbuo, bun yie mbuo biaux ndutv naaiv doic mienh.
  8Baamh mienh ceng orqv nyei, waaic nyei jauv wuov zanc,
   orqv mienh youh jienv mingh faam-bung feix louc.