9

Hơdơr Bơni Kơ Ơi Adai Yuakơ Ñu Phat Kơđi Tơpă Hơnơ̆ng

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh tui hăng hiăp ayŭ kơ “Tơlơi Djai Ană Đah Rơkơi.”
  1Ơ Yahweh hơi, kâo či bơni hơơč kơ Ih hăng abih pran jua kâo;
   kâo či ră ruai abih bang bruă yom pơphan Ih hơmâo ngă laih.
  2Kâo či adoh mơak mơai yuakơ Ih yơh.
   Kâo či adoh bơni hơơč kơ Ih yơh, Ơ Ơi Adai Dưi Kơtang hơi.

  3Tơdang Ih pơƀuh rai, ƀing rŏh ayăt kâo kơdŭn đuaĭ hĭ,
   ƀing gơñu tơhneč rơbuh laih anŭn răm rai hĭ yơh.
  4Ih dŏ be̱r ƀơi grê Ih kiăng kơ phat kơđi djơ̆ găl laih anŭn tơpă hơnơ̆ng,
   tui anŭn Ih hơmâo phat kơđi djơ̆ laih brơi kơ kâo.

  5Ih hơmâo klă̱ kơđi laih ƀơi ƀing lŏn čar tuai laih anŭn pơrai hĭ ƀing sat ƀai;
   tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či hơdơr anăn gơñu dơ̆ng tah.
  6Ƀing rŏh ayăt gơmơi hơmâo răm rơngiă hĭ laih hlŏng lar;
   Ih hơmâo pơrai hĭ laih hơdôm plei prŏng gơñu,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơmĭn kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah.

  7Samơ̆ Yahweh yơh jing pơtao git gai hlŏng lar;
   Ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih grê pơtao Ñu kiăng kơ phat kơđi.
  8Ñu git gai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
   Ñu phat kơđi ƀing lŏn čar hăng tơlơi tơpă sĭt.

  9Yahweh jing anih kơđông kơdŏp kơjăp kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   sa anih dŏ rơnŭk rơnua amăng hrơi tơnap tap.
  10Ơ Yahweh hơi, ƀing hlơi thâo krăn Ih či đaŏ kơnang kơ Ih yơh;
   yuakơ Ih ƀu hơngah lui hĭ ôh hlơi pô rai pơ Ih kơ tơlơi djru.

  11Ơ ayŏng adơi ăh, adoh bơni hơơč bĕ kơ Yahweh,
   jing Pô dŏ amăng anih Ziôn kiăng kơ git gai!
   Pơhaih bĕ kơ rĭm lŏn čar hơget tơlơi Ñu hơmâo ngă laih!
  12Ơi Adai hơdơr kơ ƀing hlơi pô tŭ tơnap tap;
   laih anŭn Ñu pơkơhma̱l ƀing hlơi pô kơtư̆ juă hĭ ƀing gơ̆ yơh.
   Yuakơ Ñu ƀu wơr bĭt hĭ ôh tơlơi iâu kwưh ƀing gơ̆.

  13Ơ Yahweh hơi, pap khăp kơ kâo đa!
   Lăng bĕ ƀơi hơdôm tơlơi tơnap kâo tŭ mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo!
   Rơkâo kơ Ih pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơlơi djai, Ơ Yahweh ăh,
  14tui anŭn kâo dưi dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ƀing ană plei Yerusalaim
   laih anŭn ră ruai kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi kâo bơni hơơč kơ Ih.
   Kâo či hơ̆k mơak yơh yuakơ Ih pơklaih kâo laih.

  15Ƀing lŏn čar tuai hơmâo lê̆ glaĭ laih ƀơi amăng luh gơñu pô klơi kiăng ƀač čơđo̱ng,
   ƀing gơñu hơmâo lê̆ laih amăng djrư̆ čơđo̱ng gơñu pô hơmâo ƀač laih hơgŏm.
  16Yahweh hơmâo pơrơđah laih Ñu pô tơdang Ñu phat kơđi tơpă hơnơ̆ng,
   laih anŭn ƀing sat ƀai lê̆ rơbuh djơ̆ amăng čơđo̱ng gơñu pô ngă.

  17Anih dơlăm ƀing djai Seôl yơh jing bưng kơ abih bang ƀing sat ƀai nao,
   wơ̆t hăng abih bang ƀing lŏn čar tuai hơngah hĭ Ơi Adai mơ̆n.
  18Yuakơ ƀing mơnuih kơƀah kiăng Ơi Adai ƀu či wơr bĭt hĭ nanao ôh;
   tơlơi čang rơmang ƀing mơnuih rin ƀun kŏn či răm rơngiă hĭ hlŏng lar lơi.

  19Tơgŭ rai bĕ, Ơ Yahweh hơi! Anăm brơi mơnuih mơnam mưč mač kơ Ih ôh!
   Brơi bĕ ƀing lŏn čar tuai sat ƀai anŭn tŭ tơlơi klă̱ kơđi ƀơi anăp Ih!
  20Pơhuĭ bĕ ƀing gơñu nanao, Ơ Yahweh ăh;
   brơi bĕ ƀing gơñu thâo gơñu pô kơnơ̆ng jing mơnuih mơnam đôč.