9

Qhuas Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Mulanpee. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug kawg kuv lub sab,
   kuv yuav has txug
   koj tej daag num phemfwj huvsw.
  2Kuv yuav zoo sab hab xyiv faab rua huv koj.
   Au Vaajtswv kws Luj Dua Ndais,
   kuv yuav hu nkauj qhuas koj lub npe.

  3Thaus kuv cov yeeb ncuab thim rov qaab,
   puab dawm hab puam tsuaj
   taab meeg ntawm koj xubndag,
  4tsua qhov koj tuav kuv txujcai kws ncaaj,
   koj nyob sau lub zwm txwv txav txem ncaaj nceeg.
  5Koj tub tshev ib tsoom tebchaws,
   koj tub muab cov tuabneeg limham
   ua kuas puam tsuaj,
  koj tub muab puab tej npe
   thuam tseg ib txhws tsw kawg.
  6Tej yeeb ncuab puam tsuaj pluj taag
   moog ib txhws le,
  puab tej moos koj muab dob hlo pov tseg,
   hab tsw muaj leejtwg ncu txug puab le lawm.

  7Yawmsaub nyob sau lub zwm txwv
   kaav moog ib txhws le,
   nwg tau tsaa nwg lub zwm txwv lug txav txem.
  8Nwg txav txem ncaaj nceeg rua lub nplajteb,
   nwg txav txem ncaaj rua ib tsoom tuabneeg.
  9Yawmsaub yog lub chaw ruaj khov
   rua cov tuabneeg kws raug quab yuam,
  yog lub chaw ruaj khov
   rua lub swjhawm kws raug ceblaaj.
  10Au Yawmsaub, cov kws paub koj lub npe
   kuj tso sab rua koj,
  vem koj tsw tso cov tuabneeg kws nrhav koj
   pov tseg le.

  11Ca le hu nkauj qhuas Yawmsaub
   kws nyob huv Xi‑oo,
  ca le pav txug nwg tej num
   rua huv ib tsoom tuabneeg.
  12Nwg yog tug tsob caub hab ncu txug puab,
   nwg tsw nov qaab tug kws raug txom nyem
   nyuaj sab lub suab hu.

  13Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv.
   Thov tsaa qhov muag saib
   cov kws ntxub kuv tswm txom kuv le caag.
  Koj tsaa kuv sawv ntawm
   lub qhov rooj kev tuag rov lug,
  14sub kuv txhad pav txug txhua yaam
   kws tswm nyog qhuas koj,
  hab kuv txhad zoo sab xyiv faab
   rua koj txujkev cawm dim
   rua ntawm Xi‑oo tug ntxhais rooj loog.
  15Ib tsoom tebchaws poob
   rua huv lub qhov taub kws puab khawb ca,
  hab puab txhais kwtaw maag rooj hlua
   kws puab cuab ca.
  16Yawmsaub tub qha nwg rua peb paub,
   nwg tub txav txem lawm.
  Cov tuabneeg limham tub maag
   tej kws puab txhais teg ua.

  17Cov tuabneeg phem yuav moog
   rua huv tub tuag teb,
  yog txhua haiv tuabneeg
   kws nov qaab Vaajtswv.
  18Vaajtswv yuav tsw nov qaab
   cov tuabneeg txom nyem moog le,
  hab cov tuabneeg pluag txujkev vaam
   yuav tsw nplaam moog ib txhws.

  19Au Yawmsaub, thov koj ca le sawv tseeg,
   tsw xob ca tuabneeg kov yeej,
  ca le txav txem rua ib tsoom tebchaws
   taab meeg ntawm koj xubndag.
  20Au Yawmsaub, ca le ua kuas puab ntshai,
   hab ua kuas ib tsoom tebchaws paub tas
   puab tsuas yog tuabneeg xwb.