27

Tej lug qhuas Vaajtswv

Tavi sau.
  1Yawmsaub yog kuv txujkev kaaj
   hab kuv txujkev cawm dim,
   mas kuv yuav ntshai leejtwg?
  Yawmsaub yog kuv lub chaw ruaj khov
   kws kuv cawm sav,
   kuv tseed yuav ntshai leejtwg?
  2Thaus cov tuabneeg phem
   kws yog kuv cov yeeb ncuab
   hab kuv cov tshawj chim,
  tuaj ntaus kuv yuav noj kuv tej nqaj
   mas puab yuav dawm qaug.
  3Txawm yog ib paab tub rog
   ua yeej tawm tsaam kuv,
   los kuv lub sab yuav tsw ntshai le.
  Txawm yog kev ua rog sawv rua kuv,
   los kuv tseed muaj sab tuab.

  4Kuv thov ib yaam ntawm Yawmsaub xwb,
   yog yaam kws kuv pheej nrhav,
  yog qhov kws kuv yuav tau nyob
   huv Yawmsaub lub tuam tsev taag kuv swm neej,
  sub kuv txhad saib ntsoov
   Yawmsaub tug duab ci zoo nkauj kawg,
   hab ua nug rua huv nwg lub tuam tsev.
  5Nwg yuav muab kuv zais
   rua huv nwg lub chaw nraim
   rua nub kws raug kev ceblaaj,
  nwg yuav muab kuv nraim
   rua huv nwg lub tsev ntaub tug duab ntxoo,
  nwg yuav muab kuv txawb
   rua lub chaw sab sau lub pob zeb.
  6Nwgnuav kuv lub taubhau yuav raug muab
   tsaa sab dua kuv tej yeeb ncuab
   kws nyob ib ncig.
  Kuv yuav xyeem tsaj
   rua huv nwg lub tsev ntaub hab qw zoo sab,
  kuv yuav hu nkauj qhuas
   hab ua lub suab xyiv faab rua Yawmsaub.

  7Au Yawmsaub, thov noog thaus kuv quaj hu,
   thov hlub kuv hab teb kuv.
  8Kuv lub sab has tas,
   “Ca le nrhav nwg lub ntsej muag.”
   Yawmsaub, kuv nrhav koj lub ntsej muag ntaag.
  9Tsw xob fee plhu ntawm kuv.
   Tsw xob ntab npau quas vog
  lawv koj tug qhev tawm moog,
   koj yog tug kws txeev paab kuv.
  Au Vaajtswv kws cawm kuv dim,
   tsw xob laim kuv pov tseg,
   tsw xob tso kuv tseg.
  10Txawm yog kuv nam kuv txwv tso kuv tseg,
   los Yawmsaub tseed yuav qaws kuv.

  11Au Yawmsaub, thov qha koj txujkev rua kuv,
   hab coj kuv taug txujkev taj tug
   vem kuv muaj yeeb ncuab.
  12Tsw xob tso kuv rua kuv cov tshawj chim
   ua lawv le puab lub sab nyam,
  tsua qhov tej cuav timkhawv sawv tseeg
   tawm tsaam kuv,
  hab puab ua paa tawm lug
   ua limham ndais ntuj rua kuv.

  13Kuv ntseeg tas kuv yuav pum
   Yawmsaub txujkev zoo
   thaus kuv tseed muaj txujsa nyob.
  14Ca le tog rawv Yawmsaub.
   Ca le ua khov kho hab ua koj lub sab tuab.
   Ca le tog rawv Yawmsaub lauj!