27

Singx Nzung 27

Ziouv Zoux Yie Nyei Njang Caux Njoux Yie Wuov Dauh

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv zoux yie nyei njang caux njoux yie wuov dauh,
   yie oix zuqc gamh nziex haaix dauh?
  Ziouv se yie nyei maengc kaux wuonv nyei dorngx,
   yie oix zuqc gamh nziex haaix dauh?
  2Zoux orqv nyei mienh daaih hoic yie,
   oix nyanc yie nyei orv nyei ziangh hoc,
  se yie nyei win-jaa win-wangv daaih wuov zanc,
   ninh mbuo oix ndiqv zuqc ndorpc.
  3Maiv gunv maaih jun-baeng daaih weih gormx yie,
   yie nyei hnyouv maiv gamh nziex.
  Maiv gunv zuqc mborqv domh jaax,
   yie corc kaux Tin-Hungh.
  4Yie tengx Ziouv tov nduqc nyungc hnangv,
   wuov nyungc yie oix lorz,
  se yie yietc liuz yietc seix
   oix yiem Ziouv nyei biauv,
  yiem wuov mangc jienv Ziouv ndongc naaic longx
   yaac yiem ninh nyei biauv jouh ninh.
  5Yie zuqc kouv nyei ziangh hoc
   ninh oix beu jienv yie yiem ninh ganh nyei dorngx.
  Se zorqv yie bingx jienv yiem ninh nyei ndopv-liuh gu'nyuoz,
   ninh oix zorqv yie an jienv la'bieiv-zorng gu'nguaaic.
  6Ih zanc yie oix cau jiez m'nqorngv,
   yiem weih gormx yie wuov deix win-wangv gu'nguaaic.
  Yie oix yiem Tin-Hungh nyei ndopv-liuh gu'nyuoz,
   njien-youh nyei heuc jienv fongc horc ziec.
  Yie oix baaux nzung, oix baaux nzung ceng Ziouv.
  7O Ziouv aah! Yie heuc nyei ziangh hoc tov muangx yie,
   tov korv-lienh yie, yaac dau yie.
  8Meih gorngv mbuox yie, “Daaih lorz yie maah!”
   Yie nyei hnyouv gorngv mbuox meih,
  “Ziouv aac, yie za'gengh oix lorz meih.”
  9Tov maiv dungx bingx meih nyei hmien maiv mangc yie.
   Maiv dungx qiex jiez jienv zunc meih nyei bou biaux nqoi,
   weic zuqc meih m'daaih zoux tengx yie wuov dauh.
  O yie nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh aah!
   Maiv dungx leih yie, maiv dungx guangc yie.
  10Yie nyei diex maac guangc yie,
   mv baac Ziouv oix zipv yie.
  11O Ziouv aac, tov meih njaaux yie yangh meih nyei jauv,
   yaac dorh yie gan jauv-baengh mingh,
   weic zuqc yie maaih win-wangv camv.
  12Tov meih maiv dungx zorqv yie jiu bun win-wangv.
   Maiv dungx sueih win-wangv nyei eix zoux bun yie.
  Weic zuqc zoux jaav zorng-zengx nyei mienh cuotv daaih,
   ninh mbuo gorngv cuotv nyei waac hoic yie kouv.
  13Yie sienx dingc yie corc yiem yaangh gen nyei ziangh hoc,
   yie oix duqv buatc Ziouv zoux longx.
  14Oix zuqc zuov Ziouv,
   oix zuqc henv yaac zungx jienv daamv,
   zungv oix zuqc zuov Ziouv.